Медицински университет-Варна – Инфраструктура

Извършени дейности по специфична цел 4. Развитие, поддържане и ефективно използване на модерна научна инфраструктура, балансирана по тематични области и региони, и осигуряване на необходим достъп до европейска и международна научна инфраструктура.

 Партньорство в Център за върхови постижения

Медицински университет-Варна в партньорство с Медицински университет – Плевен и Института по системно инженерство и роботика при Българска академия на науките, участва в изграждането, и реализирането на Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана, и минимално инвазивна хирургия. Партньорството включва учени с висок потенциал обединени в общата идея да се изгради научен комплекс на най-високо ниво, в който се прилагат иновативни технологии за прецизна диагностика, индивидуализирано планиране и провеждане на съответното лечение, както и за осигуряване на по-ефективна профилактика. Ще функционира телемедицински център с възможности за телехирургия, телепатология, телемедицина и 3D телестрация с цел осъществяване на консултации с други световни центрове, специализирани обучения и научни изследвания.

В изпълнение на работен пакет по проекта, МУ-Варна е изградил Център за роботизирана хирургия, оборудван с роботизирана хирургична система da Vinci Xi. Новоизграденият център ще предостави уникална възможност в здравеопазването, чрез усъвършенстване на досега съществуващите хирургични методи за лечение, от една страна, а от друга ще допринесе за създаването на научен комплекс, в който се провеждат научни изследвания в съответствие с най-добрите световни стандарти и практики. В научноизследователската дейност ще вземат участие студенти, докторанти, специализанти, и най вече хирурзи. Те ще се възползват от симулатора за обучение – част от роботизираната система. Научните изследвания несъмнено ще бъдат с приложен характер, тъй като роботизирана хирургична система da Vinci Xi има широко приложение в редица области на медицината.

Участие в Националната пътна карта


РЕКЛАМА:

***

Медицински университет-Варна членува в консорциумите на три от основните научни комплекси, включени в Националната пътна карта, както следва:

  • Национален циклотронен център;
  • Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските изследвания, обвързана и с участието на България в Европейската инфраструктура
    (Euro-Argo);
  • Национален университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания.

Изграждането на първите две научни инфраструктури е поставено в групата на приоритетните проекти, съгласно класификацията на Европейския стратегически форум за научноизследователски инфраструктури за 2016 г.

Осигуряване на съвременни условия за научноизследователска дейност

Като високотехнологичен университет МУ-Варна изгражда модерна научноизследователска инфраструктура за постигане на значими научни и приложни резултати в областта на медицината, денталната медицина, фармацията, биотехнологиите, общественото здраве и др. През 2019 г. придобитите от МУ-Варна дълготрайни материални активи и софтуер са съфинансирани със собствени средства, държавна субсидия и външно финансиране от проекти.

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: