Медицински университет-Варна – Човешки ресурси

Дейности по специфична цел 1. Осигуряване на висока квалификация и ефективно кариерно развитие на учените, основано на високо ниво на научните изследвания.

 Нормативна база и процедури

Процедурите за придобиване на научни степени и академични длъжности в Медицински университет-Варна (МУ-Варна) са регламентирани от  Правилника за развитие на академичния състав (ПРАС) на университета, който е в съответствие с изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република България и Правилника за прилагане на закона за развитие на академичния състав. Кандидатите със стремеж към научно развитие и кариерно израстване трябва да отговарят, както на единните минимални национални изисквания, така и на допълнителните критерии на МУ-Варна. Така например за заемане на академичната длъжност „професор“ в МУ-Варна се изисква като задължително условие кандидатът да е бил научен ръководител на минимум двама успешно защитили докторанта.

Правилникът за развитие на академичния състав подлежи на периодична актуализация. С оглед запознаване на академичната общност с всички основни и допълнителни изисквания е осигурен публичен достъп до ПРАС на официалната университетска интернет страница.

Създаване на публични научни профили в Националния център за информация и документация (НАЦИД)


РЕКЛАМА:

***

В МУ-Варна е създадена строга организация по вписване на лицата, успешно придобили научна степен и издържали конкурси за заемане на академична длъжност в двата основни регистъра на НАЦИД  – „Регистър на академичния състав и защитените дисертационни трудове в България“ и „Регистър за научната дейност“. За всяко лице се регистрира индивидуален публичен научен профил, отразяващ наукометричните му показатели, научната му продукция и кариерното израстване на лицето. Попълването на двата регистъра се извършва своевременно при спазване на законовите срокове съвместно от служителите в различните звена на университета.

Вписването в регистрите на НАЦИД осигурява публичност, която от своя страна е предпоставка за повишаване на качеството на научната дейност в МУ-Варна, подпомага избора на бъдещи научни ръководители, осигурява качествени кадри за участие в състава на научни журита, експертни комисии и др. Регистрирането на кадрите на МУ-Варна осигурява и възможност за избор на национални консултанти, държавни изпитни комисии за придобиване на специалност, кадри за централното ръководство на Българския лекарски съюз, международни асоциации и дружества, проекти и програми и др.

Атестация на академичния състав и акредитация на университета. Процедура за освобождаване от академична длъжност при незадоволителен резултат от атестации

МУ-Варна държи на качеството на академичния състав и стимулира неговото непрекъснато развитие. Постигнатите резултати в образователната, научната и административната дейност се оценяват чрез въведената система за атестация на академичния и преподавателски състав в МУ-Варна.

Приносът на всеки член на академичния състав се проследява чрез атестиране веднъж на 3 години за нехабилитираните преподаватели, и веднъж на 5 години – за хабилитираните преподаватели. Оценяването и атестацията се извършват по предварително оповестени показатели и критерии, определени в „Правилник за дейността на МУ-Варна“ и в „Инструкция за атестиране на академичния състав и преподавателите на МУ-Варна“.

В тази връзка в МУ-Варна се спазват разпоредбите на Закона за развитие на академичния състав и членовете на академичния състав се освобождават от академична длъжност, ако са получили отрицателна оценка при две последователни атестации. Положителен резултат за МУ-Варна е, че през 2019 г. няма освободени преподаватели поради получени отрицателни оценки при атестирането.

Програми за повишаване на квалификацията на учените в МУ-Варна

Медицински университет-Варна подготвя специалисти в системата на здравеопазването, като към момента съвместно с базите за практическо обучение се реализират специализации по 103 различни специалности. В университета са разработени и програми за повишаване на квалификацията на учените. През 2019 г. са предлагани обучения по 29 броя програми за професионална квалификация, утвърдени на Академичен съвет. През 2019 г. в университета са организирани 63 броя обучения по „Високоспециализирана дейност“ на лекари-специалисти, 14 от които са служители на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна.

Подпомагане на изследователите, посредством проектно финансиране

В МУ – Варна успешно функционира фонд „Наука“, който обхваща научноизследователската дейност, финансирана от държавната субсидия, съгласно Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност. Фонд „Наука“ осигурява конкурентно финансиране на:

  • научноизследователски проекти и разработки с научна стойност, практическа клинична насоченост, актуалност и транслационен потенциал;
  • инфрастуктурни проекти за провеждането на конкурентоспособни научни изследвания с практическо приложение.

Ежегодно фондът провежда конкурс за проектно финансиране, като от общо подадените 42 проектни предложения за 2019 г,  одобрени за финансиране са 33 проекта.

Резултатите от проведените научни изследвания се представят пред научната общност в България и в чужбина. Те намират място в съответните научни списания, сборници с доклади и др. Членовете на академичния състав на МУ – Варна участват  активно в редица национални и международни научни форуми, като част от данните и анализите, представени в тях са в резултат от изследователската проектна дейност.

Финансиране на публикации в престижни издания

В МУ-Варна е разработена процедура за отпускане на средства на изследователите с качествена продукция за публикуване в престижни издания. Финансирането се извършва въз основа на „Правила за разходване на средства за публикуване на статии и научни трудове на изследователите от структурите на МУ-Варна в списания с импакт фактор“, представен в достъпна форма в университетската вътрешна компютърна мрежа (интранет).

 

Дейности по специфична цел 2. Повишаване на жизнения стандарт и на социалния статус на учените и специалистите, заети в научноизследователска дейност, посредством осигуряване на адекватно и съобразено с постигнатите резултати заплащане, както и на добри условия на труд.

МУ-Варна гарантира устойчивост на всички нива в кариерното развитие на своите изследователи. Като високотехнологичен университет той изгражда модерна научна инфраструктура и създава привлекателни условия на труд за преподавателите си. Създадените регламенти, процедури и традиции в университета са потвърждение за положителната оценка към учените за тяхната отговорност и професионализъм.

Дейности по специфична цел 3. Повишаване на броя на учените до характерни за ЕС нива и балансираното им разпределение по възраст, пол, научни области и региони.

Развитието на докторантите в университета се подпомага активно чрез различни инструменти и фондове:

  1. Фонд Наука – научните изследвания по повод на подготвяните дисертационни трудове се финансират на проектен конкурсен принцип от фонд Наука на МУ-Варна. Предвидена е отделна финансова линия за докторанти във връзка с реализация на научното изследване, включено в дисертационния им труд. От общо подадените 42 проектни предложения за 2019 г,  одобрени за финансиране са 27 проекта на докторанти. Общият брой активни проекти, подпомагащи дисертация на докторанти през 2019 г. е 48 проекта.
  2. Допълнителни стипендии – средства за допълнителни стипендии на редовните докторанти в МУ-Варна се отпускат по ПМС 90 от 2018 година насам. През 2019 г. 69 докторанта са получили допълнителна стипендия. Разпределянето на стипендиите се извършва чрез сформиране на комисии по факултети, които да оценят и класират докторантите според техните научни и други постижения въз основа на приетите „Правила за разпределяне на средствата за допълнителни стипендии на действащите докторанти в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, получили положителна атестация за академичната 2018/ 2019 г.
  3. Финансиране на публикации в престижни издания – установените „Правила за разходване на средства за публикуване на статии и научни трудове на изследователите от структурите на МУ-Варна в списания с импакт фактор“ са средство за подготвянето на качествени публикации, постигането на публичност на научните изследвания на докторантите и изпълнение на минималните наукометрични показатели за успешното приключване на докторантурата им.

Докторантите на МУ-Варна са активни млади хора, които намират и допълнителни форми за финансиране на техните научни разработки чрез участие в проекти по фонд „Научни изследвания“, програмите, администрирани от Научния институт на МУ-Варна, програма Еразъм и др.

Нормативно регламентиране на административна и финансова отговорност за научното звено, ръководителя на докторантурата и докторанта при докторантура, която не е защитена до определен период след приключването ѝ

МУ-Варна води позитивна, отворена политика към стимулиране на защитата на дисертационните трудове чрез подпомагане и финансиране на дейностите по докторантурата, като предоставя възможности за бързо кариерно развитие, заемане на ръководни позиции, участие в експертни комисии и др. Докторантското училище осъществява множество дейности насочени към консултиране, обратна връзка и подпомагане на докторантите при затруднения в подготвянето на дисертационния труд, публикациите към него, административните въпроси на докторантурата, атестирането, работата с научните ръководители и т.н. При необходимост се предоставят възможности за прекъсване и удължаване на докторантурата в законовите срокове. Също така при готовност за отчисляване с право на защита се предоставят допълнителни 5 години за публична защита, съгласно ПРАС на МУ-Варна. Съгласно чл.53 от ПРАС на МУ-Варна процедурата по придобиване на ОНС „доктор“ се прекратява със заповед на Ректора, в случай че докторантът не е защитил, т.е. придобил ОНС „доктор“, в рамките на 5-годишен срок след датата на заповедта за отчисляване с право на защита. Съгласно  чл. 54. (1) (изм. и доп. – 11.03.2019 г.) Докторант се отстранява от МУ-Варна след мотивирано решение на ФС по предложение на КС за определен срок при: 1. предоставяне на неверни данни, въз основа на които е приет в МУ-Варна, или подправяне на документи за докторантското му положение – за срок до 6 години; 2. системно неизпълнение на задълженията, произтичащи от индивидуалния учебен план или правилниците на МУ-Варна – за срок до 6 години; 3. осъждане на лишаване от свобода за извършено умишлено престъпление от общ характер – за срок до 6 години.

Брой защитили през 2019 г докторанти. Възрастов и полов баланс

През 2019 г. в МУ-Варна са защитили общо 49 докторанта, от които 17 мъже и 32 жени – положителен знак за мястото на жените в университетската наука, което е фокусна точка в националните стратегии за развитие на науката в България. Възрастовия баланс е представен в таблицата по-долу:

 Брой докторанти, придобили ОНС “Доктор” през 2019 г., разделени по пол и възраст
Година на раждане пол Година на раждане пол
мъж жена мъж жена
1995 1980 1
1994 1979 1 1
1993 1978 1
1992 1977 1
1991 1 1976 2
1990 1975 1 1
1989 1 1974 2 3
1988 2 1973 2 3
1987 2 2 1972 1
1986 3 1971 1
1985 1970 2
1984 1969-1965 3 3
1983 1 1964-1960 5
1982 1959-1955 1 2
1981 1954 и предходни
Общ брой мъже: 17

Общ брой жени: 32

Възрастовия баланс сред защитилите ОНС „Доктор“ през 2019 г. се основава на следното разпределение: до 34 г. – общо 11 лица, от 35 – 50 г. – общо 22 лица и над 50 г. – 16 лица.

Привличане на повече млади хора към докторантура и постдокторантура

Докторантско училище към МУ-Варна провежда периодично кампания за набиране на кандидат-докторанти, като в началото на календарната година информира подробно научната общност на МУ-Варна относно възможностите за обучение в докторантура, акредитираните докторски програми, условията за кандидатстване, необходимите документи и т.н. Поддържа се постоянна връзка през цялата година с деканите и ръководителите на катедри, учебни сектори и клинични бази по повод на изискванията на университета и измененията на нормативните актове, касаещи приема и обучението в докторантура. На официалния сайт на МУ-Варна е предоставена подробна информация във връзка с възможностите за кандидатстване и обучение на докторанти. Докторантско училище провежда и индивидуални и групови срещи с млади хора, студенти и преподаватели, които се интересуват от бъдеща научна кариера. По време на Дните на отворените врати на МУ-Варна, Докторантско училище е една от дестинациите, представяна на кандидат-студентите и техните родители.

Медицински университет-Варна стимулира своите млади учени да участват в Националната програма „Млади учени и постдокторанти“ на МОН. По време на първия етап на програмата през 2019 г. в университета, финансиране са получили общо 32 млади учени (от които 30 докторанта) и 15 постдокторанта.

Осигуряване на специализирани курсове за докторанти и постдокторанти, които ще бъдат полезни при продължаване на кариерата им в научна организация, университет, индустрия, администрация и др.

В МУ-Варна е осигурена възможност за допълнително надграждане на основното образование на кадрите с множество разнообразни курсове към различни структурни звена на университета. Специализирани курсове за докторанти и постдокторанти се предлагат в „Докторантско училище“, в „Център за кариерно развитие“, както и от отдел „Следдипломно обучение“, отдел „Център за електронно и дистанционно обучение“ и др. Курсовете включват предоставянето на общи и специфични познания и умения в областта на методология и етика на научните изследвания, език и стил, презентационни умения, чуждоезикови познания, електронно обучение и педагогика, високоспециализирани медицински дейности, хомеопатия и много други. Портфейлът с учебни курсове се допълва непрекъснато с цел поддържане на високо ниво на обучението на докторантите и постдокторантите, така че да е съобразено с актуалното състояние на науката и практиката, както и в отговор на заявените потребности от допълнителни обучения от самите докторанти. С оглед спестяване на време и улесняване на провеждането на курсовете, много от тях са достъпни в Blackboard – електронната система за обучение на МУ-Варна.

Осигуряване на специализирани курсове по български език за чуждестранни докторанти и постдокторанти

МУ-Варна осигурява възможности за специализирани курсове по български език за чуждестранни докторанти и постдокторанти с висококвалифицирани преподаватели от Департамента по чуждоезиково обучение и спорт. Много често чуждестранните докторанти предпочитат англоезично обучение в докторантура, което МУ-Варна също предоставя в много от докторските си програми. Част от докторантите са от Република Македония и в тези ситуации няма езикова бариера.

Поддържане и разширяване на конкурси за проекти на млади учени в МУ-Варна

МУ-Варна предоставя разнообразни възможности за участие в конкурси за проекти на млади учени. На първо място такава възможност осигурява фонд „Наука“. Освен определената отделна финансова линия за докторанти, фондът е предвидил в процедурата по оценяването, преференции при включване в екипите на проектите на студенти, докторанти, постдокторанти и млади учени.

В контекста на гореизложеното тук е мястото да се споменат инициативите на Студентски съвет, както и проекти и програми, администрирани от експертите към Научния институт на МУ-Варна и отдел „Международно сътрудничество“.


Европейска нощ на учените 2022 г.: