МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ (МУ-София)

Медицински университет – София има над 150 сключени договора за международни сътрудничества, в рамките на които се осъществяват съвместна научноизследователска дейност. През 2019 г. са изпълнявани различни международни проекти. По програма Horizon 2020 – проектите “Src dimerization”, „ReFRESH“, и „HTx – Next Generation Health Technology Assessment to support patient-centred, societally oriented, real-time decision-making on access to and reimbursement for health technologies throughout Europe“, по програма Еразъм+ – „Spring4MED – Изграждане на инструменти и цели за медицинското (здравно) образование“, по покана на Европейската агенция за безопасност на храните (EFSA), проект „Лекарствен дизайн и биоинформатика“ към Фармацевтичен факултет. Сред проектите по двустранни договори са „Project Nonsyndromic Craniosynostosis: Phenotype/Genotype Study“ и „Генетични и епигенетични проучвания на феталното развитие на човешкия мозък, МУ-София, Lieber Institut, и Майчин дом“ и „HLS19 Project: Health Literacy Population Survey 2019/2020 – a project of the Action Network on Measuring Population and Organizational Health Literacy (M-POHL)“.  Други проекти, финансирани от структурните фондове на ЕС по Оперативни програми са проект „ЕПСИЛОН BG05M9OP0014.001-0019-C01“, финансиран от ОП Развитие на човешките ресурси по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и към Фонд „Научни изследвания“ за проекти по програма за двустранно сътрудничество България – Русия – 2018 – 2019 г. на тема „Влияние на чревния микробиом върху развитието и прогресията на чернодробна цироза“

През 2019 г. за трета поредна година Медицински университет-София отвори врати в Нощта на Учените, където млади учени и докторанти  демонстрираха технологиите за микрочипов анализ, ново поколение секвениране, метаболомни и метаболитни изследвания, тъканно култивиране и in vitro изследвания. Домакин и организатор на програмата с разнообразни събития за малки и големи бе Центърът по Молекулна медицина и Катедрата по Медицинска Химия и Биохимия на Медицински факултет, МУ-София. Младите учени запознаха присъстващите с най-новите технологии за разчитане на тайните на нашите гени, както и с възможностите за изследване едновременно на всички промени в нашия геном, протеом и метаболом. 

Във връзка с развитието на научния потенциал в Медицински университет – София, обучението на докторантите се подпомага чрез специализиран курс „Методология на научното изследване – обект на дисертационна теза и медицинска статистика“, който с решение на Академичния съвет на МУ-София от 24.09.2019 г. се структурира в Докторантско училище. В него всяка учебна година се провеждат три регулярни обучителни модула, като през 2019 г. общо са участвали 66 докторанти. 

Общият брой на зачислените докторанти в МУ-София през 2019 г. е 127, а защитилите докторанти са 65. 

През 2019 г. двама учени на МУ-София са придобили научна степен „Доктор на науките“.


РЕКЛАМА:

***

Наблюдава се и интензивно кариерното развитие по отношение на заетите академични длъжности. 

Новоназначени са 160 души, от тях са 93 асистенти, 47 главни асистенти, 12 доценти и 8 професори.

 През 2019 г. по направление на Националната програма „Млади учени и постдокторанти“, Министерството на образованието и науката преведе на МУ-София сумата за втората година от 3-годишния срок на Програмата, в размер на 601.625,00 лв. Годишния отчет по НП„Млади учени и постдокторанти“ за учебната 2018/2019 г., през първата година са финансирани общо 57 млади учени и 53 постдокторанти, които имат общо 140 публикации в индексирани и реферирани издания с участие на млад учен и/или постдокторант, финансирани по Програмата. 

Министерството на образованието и науката отпусна допълнителни средства за еднократни стипендии по ПМС 90 на редовните докторанти на МУ-София, както през 2019 г. в МУ-София бяха получени 258.369 лв. Средствата бяха разпределени по структурните звена, въз основа на зададена формула за разпределение от МОН. 

Общият броя на докторантите получили допълнителна стипендия за периода от 01.05.2019 г. до 31.12.2019 г. е 88 редовни докторанти на МУ-София, като разпределението по професионални направления е както следва:

4.2. Химически науки – 3 редовни докторанти

4.3. Биологически науки – 2 редовни докторанти 

7.1. Медицина – 53 редовни докторанти

7.2. Дентална медицина – 6 редовни докторанти

7.3. Фармация – 14 редовни докторанти

7.4. Обществено здраве – 10 редовни докторанти

И през 2019 г. Медицински университет-София продължава активното участие в Национални научни програми, финансирани от МОН като е-Здраве, БиоАктивМед, ИКТВНОС, както и в Центъра за върхови постижения по информатика и информационни и комуникационни технологии (договор BG05M2OP001-1.001-0003),  финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” – 2018-2020, с общ бюджет за 5-годишния период на договора, в размер на 29.355.861,12 лева

Националният университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ)  включва структурни звена – Център по Молекулна Медицина (ЦММ), МУ-София, Център по молекулярна биология и имунология, МУ-Пловдив, катедри и лаборатории в двата водещи медицински университета, и извършва изследователска дейност от 2010 г. до момента със средства, предоставени от Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) към МОН в размер на 6,235 млн. лв

През академичната 2018/2019 година бе открита в напълно обновената сграда на филиал „Проф. д-р Иван Митев“ към Медицински университет – София, финансирана по ОП „Региони в растеж“ BG16RFOP001-3.003-0013 „Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на Медицински университет-София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място“.

През 2019 г. беше успешно проведена процедурата за Институционалната акредитация на МУ – София, въз основа на което беше получена оценка 9,56 и акредитация за 6 години. Същото така беше увеличен капацитета на МУ-София на 10.850 студенти и докторанти, като НАОА дава и положителна оценка на средата за дистанционно обучение.

Научната продукция на академичния състав на МУ-София през 2019 г. е както следва:

  • 843 броя научни публикации в научни списания, представени в световни вторични източници;
  • 639 броя научни публикации, публикувани в издания с импакт фактор (Web of Science) и импакт ранг (SCOPUS)
  • 78 броя монографии;
  • 21.873 броя цитати на научни публикации от предходни две години (2018 и 2019) по данни от Web of Sciencе и/ или SCOPUS;
  • 180 броя статии в сборници от научни конференции;
  • 1 брой патент.

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: