Медицински университет – София и Фонд „Научни изследвания“ към МОН организират представяне на резултатите на Национален университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Национален университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания

На 29 ноември (четвъртък) 2018 г. от 10:00 до 11:30 ч в аудитория 3 на IV етаж на Предклиничния университетски център на Медицински факултет, Медицински университет – София (адрес: ул. „Здраве“ №2), ще бъдат представени резултатите от изпълнението на проект за Национален университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ) и ще бъде демонстрирана част от изградената нова научна инфраструктура.

Събитието ще бъде открито от зам.-ректора по наука и акредитация на Медицински университет – София проф. Валентина Петкова, дфн и проф. д-р Николай Лазаров, дмн, председател на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“. Официален гост от страна на Министерството на образованието и науката ще бъде д-р Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“. По време на събитието представителите на научната общност, медиите и обществото ще могат да се срещнат с ръководителя на проекта акад. д-р Ваньо Митев, дбн, както и да разговарят с членове на екипа, включително млади учени.

Национален университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ) включва структурни звена – Център по Молекулна Медицина (ЦММ), МУ-София, Център по молекулярна биология и имунология, МУ-Пловдив, катедри и лаборатории в двата водещи медицински университета, и извършва изследователска дейност от 2010 г. до момента със средства, предоставени от Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) към МОН в размер на 6,235 млн. лв.

Сред изградената инфраструктура, част от която ще бъде демонстрирана по време на представянето на 29 ноември, са:


РЕКЛАМА:

***

Сектор „Биобанкиране“ на ЦММ, който е оборудван с най-съвременна апаратура за обработка, изолиране и съхранение на биологични проби и съхранява уникална колекция от над 20 000 ДНК и над 3000 тъканни проби.

СекторГеномика“ на ЦММ е оборудван с апаратура за геномни изследвания – следващо поколение секвениране и микрочипов анализ, която позволява да се посрещнат предизвикателствата на модерната наука, но предоставя възможност за диагностични изследвания, както за чести заболявания като аутизъм, епилепсия, умствено изоставане, така и за редки генетични болести.

– Сектор „Лазерна микродисекция“ разполага с криостат и системата за лазерна микродисекция с високотехнологичен микроскоп, който позволява прецизно изолиране и работа с клетъчни култури и клетки от туморна тъкан.

Сектор “Метаболомика” и Лаборатория за анализ и синтез на биологично активни вещества в Катедра по Медицинска Химия и Биохимия са оборудвани с най-съвременна апаратура от ново поколение предоставяща възможност за масспектрометрично определяне профила на протеини, пептиди и метаболити.

Сектор “Клетъчно и Тъканно култувиране” и Лабораторията по сигнална трансдукция са модерно оборудвани за клетъчно и тъканно култивиране и провеждане на функционални изследвания.

Лаборатория по хемодинамика и бъбречни функции и Лаборатория по вегетативна регулация към Катедра по физиология, МУ- София са оборудвани с модерна апаратура за за работа с опитни животни, функционални изследвания и изучаване на сърдечно съдовата и бъбречната функция.

– Централната лаборатория по терапевтичен лекарствен мониторинг и клинична фармакология на Александровска Болница и Катедра по Клинична Лаборатория и Имунология, МФ, МУ-София е дооборудвана с апаратура за прецизни биохимични изследвания и контрол на лечението.

Центъра по молекулярна биология и имунология към МУ-Пловдив е дооборудван за съвременни молекулярно генетични изследвания и биобанкиране.

 

Научните изследвания, извършвани в Националния университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания, са с голямо социално значение за здравето на българската нация. Своевременното навлизане на научните достижения в здравната система, въвеждане на принципите на прецизираната медицина, ще гарантира правото на достъп до тях за всички нуждаещи се и ще доведе до по-оптимално разпределение на разходите в здравеопазването.