Лятна школа „Маргиналното за/в литературата“ – програма

 

ОП Развитие на човешките ресурси
    Схема за предоставя­не на без­въз­мез­д­на фи­нан­со­ва  по­мощ:

  Под­к­ре­па за раз­ви­ти­е­то  на док­то­ран­ти, пост-док­то­ран­ти, специ­а­ли­зан­ти и мла­ди уче­ни – BG051PO001-3.3.04

 

  1. Проект: Под­к­ре­па  за раз­ви­тие на на­уч­ния по­тен­ци­ал на мла­ди уче­ни-ху­ма­ни­та­рис­ти и  ук­реп­ва­не на про­фе­си­о­нал­ни­те им кон­так­ти със све­тов­но ут­вър­де­ни  уче­ни в тях­на­та на­уч­на сфе­ра (BG051PO001-3.3.04/61)

 

ПРОГРАМА НА


РЕКЛАМА:

***

МЕЖДУНАРОДНА лятна ШКОЛА

 

МАРГИНАЛНОТО НА/В ЛИТЕРАТУРАТА

6–10 юни 2011 г., София
    Дом на учения – БАН, бул. „Шипченски проход” № 50

 

6 юни 2011  (понеделник)

                                   


      9,00 –  9,10     

9,10 –  9,50
        лекция

     

9,50 – 10,15
        доклад

Откриване на лятната школа

       

проф. Яни Милчаков (УБИТ; ШУ“Епископ Константин    Преславски“)
          Маргиналното –    описателна или аксеологична категория?
          (25 мин. лекция / 15 мин.    дискусия)
          Регина Койчева (Институт за литература, БАН)
          Интерпретации    за маргиналното в старобългарската химнография
          (15 мин. доклад / 10 мин.    дискусия)

10,15-10,45

Кафе-пауза

10,45 – 11,25
      лекция

       

 

     

11,25 – 12,05
        лекция

     

12,05 – 12,45
        лекция

Pille-Riin Larm (Тарту, Естония)
      Scissors of the Literary Canon
      On the Example of Estonian Literature at the End of the 19th Century
      (25 мин. лекция / 15 мин.    дискусия)
      доц.    Димитър Камбуров (СУ ”Св.    Климент Охридски”)
      Смъртта като маргинално събитие в    литературата“
      (25 мин. лекция / 15 мин.    дискусия)
      доц. Амелия Личева (СУ ”Св.    Климент Охридски”)
      Периферните зони в литературата: текстове, личности,    конфликти
      (25 мин. лекция / 15 мин.    дискусия)


                                               

12,45–14,20

Обяд

14,20 – 15,00
      лекция

       

 

     

15,00 – 15,40
        лекция

доц. дфн Анисава Милтенова (Институт за литература, БАН)
      Маргиналност,    интертекстуалност, паратекстуалност в късноантичната и в средновековната    книжнина
      (25 мин. лекция / 15 мин.    дискусия)
      Юри Стоянов (Лондон, Великобритания)

      Changing Literary    Representation of Heresy and the Heretic –
      Marginalisation and Canonisation as Indicators of Ideological Shifts and    Fashions
      (25    мин. лекция / 15 мин. дискусия)

15,4016,00

Кафе-пауза

16,00 – 16,25
      доклад

       

 

     

16,25 – 17,05
        лекция

     

 

     

17,05 – 17,45
        лекция

Недка Капралова (Институт за литература, БАН)
      Изследването на възрожденското спомоществователство – от периферията    към центъра в социологията на литературата
                                                                                  (15 мин. доклад / 10 мин. дискусия)

      проф. Иван Еленков (СУ ”Св.    Климент Охридски”)
      Литературните събития в годишния културен календар на късния социализъм
      (25 мин. лекция / 15 мин.    дискусия)
      проф. Ирма Ратиани (Тбилиси, Грузия)
      Советский тоталитаризм и формы    литературного дискурса
      (25 мин. лекция / 15 мин.    дискусия)

7 юни 2011 (вторник)

                                                           


      9,00 – 9,40
      лекция     

9,40 – 10,05
        доклад

     

10,05 – 10,30
        доклад

проф.     Искра Христова-Шомова (СУ ”Св.    Климент Охридски”)
      Център и периферия в православните календари    от Средновековието до днес
      (25 мин. лекция / 15 мин.    дискусия)
      Ирина Кузидова (Институт за литература, БАН)
      Славянската версия на Житието на св. Иларион Велики от    Йероним Блажени
                                                                                  (15 мин. доклад / 10 мин. дискусия)

      Станка Петрова (Институт за литература, БАН)
      Акростихът – израз на    същността в периферията
                                                                                (15    мин. доклад / 10 мин. дискусия)

10,30–11,50

Кафе-пауза

10,50 – 11,30
      лекция

       

 

     

11,30 – 11,55
        доклад

     

11,55 – 12,35
        лекция

проф. Красимир Станчев (Рим, Италия)
      Литературата на    българите–католици: маргинална за Изтока, периферна за Запада, но индикатор    за бъдещия модел на българското развитие
      (25 мин. лекция / 15 мин.    дискусия)
      Анна Алексиева (Институт за литература, БАН)
      Поетически    маргиналии на Възраждането: даскалската поезия
                                                                                (15    мин. доклад / 10 мин. дискусия)
      проф. Николай Аретов (Институт за литература, БАН)
      Страхът от маргиналност и    проблемът за оксидентализма в балканските култури
      (25 мин. лекция / 15 мин.    дискусия)

12,3514,35

Обяд

14,35 – 15,15
      лекция

       

 

     

15,15 – 15,40
        доклад

Marju    Mikkel (Тарту, Естония)
      Contemporary    Literature in the Knowledge of the Readers: the Example of the Estonian    Literary Criticism of the Beginning of the 20th Century
      (25 мин. лекция / 15 мин.    дискусия)
      Димитър Александров (Институт за литература, БАН)
      The Postmodern Dystopian    Novels of Margaret Atwood
                                                                                   (15 мин. доклад / 10 мин. дискусия)


                       

15,40-16,00

Кафе-пауза

16,00 – 16,25
      доклад

       

16,25- 17,05
          лекция

     

 

     

17,05 – 17,45
        лекция

Иван Христов (Институт за литература, БАН)
      Българският литературен модернизъм – родно и    женско
      (15 мин. доклад /    10 мин. дискусия)

      проф. Цветан Ракьовски (ЮЗУ ”Неофит    Рилски”)

       

Канонизирани фигури – маргинални автори: Иван    Мирчев, Иван Грозев, Д. Пантелеев, Сирак Скитник
            (25 мин. лекция / 15 мин.    дискусия)
            Prof. Luke Thurston (Абъристуит, Великобритания)
          David Jones: In    Parenthesis, At the Margin
           (25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)

8 юни 2011 (сряда)

                                                           


      9,00–09,25
      доклад     

 

     

09,25–10,05
        лекция

     

10,05 – 10,30
        доклад

Йордан Люцканов (Институт за литература, БАН)
      Literature and Architecture    (Intersections)
                                                                               (15    мин. доклад / 10 мин. дискусия)

      Дарин Тенев (СУ ”Св.    Климент Охридски”)
      Неопределеност и    маргиналност при въвеждането на персонажи във фикционални произведения
      (25 мин. лекция / 15 мин.    дискусия)
      Еньо Стоянов (Институт за литература, БАН; СУ ”Св.    Климент Охридски”)
      Desouvrement and Minor Literature: Deleuze–Blanchot Intersections
                                                                                 (15 мин. доклад / 10 мин. дискусия)

10,3010,50

Кафе-пауза

11,50 – 11,30
      лекция

       

 

     

11,30 – 12,10
        лекция

     

12,10 – 12,50
        лекция

Rosa Бlamo Мartin (Мадрид, Испания)
      Emily Carr’s Writing and Painting:    A Modernist Experiment of Interdisciplinary in the Margins
      (25 мин. лекция / 15 мин.    дискусия)
      доц. Бойко Пенчев (СУ ”Св.    Климент Охридски”)
      Канонът    на дивото: Николай Хайтов и Асен Христофоров
      (25 мин. лекция / 15 мин.    дискусия)
      доц. Тодор Христов (СУ ”Св.    Климент Охридски”)
       The Gift of    Literature: Global and Local in the Economy of a National Literature
      (25 мин. лекция / 15 мин.    дискусия)

12,40–15,00

Обяд

 

КУЛТУРНА ПРОГРАМА

 

9 юни 2011 (четвъртък)

           


      9,00 – 9,40
      лекция     

 

     

9,40 – 10,05
        доклад

     

10,05 – 10,45
        лекция

Prof. Paul Cobley (Лондон, Великобритания)
      Verisimilitude and the Literary: Crime Fiction, Criticism and the    Attempt to Escape Marginality
      (25 мин. лекция / 15 мин.    дискусия)
      Андрей Ташев (Институт    за литература, БАН)
      On the Scale of Meaning
                                                                                  (15 мин. доклад / 10 мин. дискусия)
      проф. Иван Младенов (Институт за литература, БАН)
      The Three Models of Conceptualizing Signs
      (25 мин. лекция / 15 мин.    дискусия)


                                                                                   

10,45–11,00

Кафе-пауза

11,00 – 11,40
      лекция

       

11,40 – 12,05
          доклад

доц. Валери Личев (ИИОЗ – БАН)
             Относителността на времето    като семиотичен проблем
            (25 мин. лекция / 15 мин.    дискусия)
            Соня Николова (Институт за литература, БАН)
      Поетика на отсъствието
      (15 мин. доклад / 10 мин. дискусия)

12,05–14,00

Обяд

14,00 – 14,40
      лекция

       

 

     

14,40 – 15,05
        доклад

     

15,05 – 15,30
        доклад

     

 

     

15,30 – 15,55
        доклад

 Галина Петкова (СУ ”Св.    Климент Охридски”)
             Маргинализацията – достатъчният език
      в говоренето за руската емиграция в България    (1919-1940)?
      (25 мин. лекция / 15 мин.    дискусия)
      Димитър Атанасов (СУ ”Св.    Климент Охридски”)
       Маргинализацията на академичния исторически разказ
      (15    мин. доклад / 10 мин. дискусия)
      Григор Григоров (Институт за етнология и фолклористика    с Етнографски музей, БАН)
      „Шуми Марица” – от официализирането до маргинализирането й
                                                                              (15 мин. доклад / 10 мин. дискусия)

      Елена Давчева (Институт за литература, БАН)
      Ролята на маргиналните    герои за формиране на позитивното светоотношение в ”Приказки от цял свят”,    преработени от Николай Райнов.
                                                                                (15 мин. доклад / 10 мин. дискусия)

15,55–16,10

Кафе-пауза

16,10 – 16,50
      лекция

       

16,50 – 17,30
          лекция

Krista Ojasaar (Тарту, Естония)
      How to Tell a    Story? Marginalization of One Literary Institution
      (25 мин. лекция / 15 мин.    дискусия)
      проф. Ирине Модебадзе (Тбилиси, Грузия)
      Советская фантастика – ”бегство    от действительности” или…?
      (25 мин. лекция / 15 мин.    дискусия)

От 18,30

КОКТЕЙЛ в Дома на учения

10 юни 2011 (петък)

                                               


      9,00 –  9,40
      лекция     

9,40 – 10,05
        доклад

Prof. Ralph Cleminson (Лондон, Великобритания)
      Margin as Text
      (25 мин. лекция / 15 мин.    дискусия)
      Диляна Р. Петрова (Институт за литература, БАН)
      Граничният седемнадесети    век. Българската православна книжнина – феноменът от периферията
                                                                                    (15 мин. доклад / 10 мин. дискусия)

10,05–10,20

Кафе-пауза

10,20 – 11,00
      лекция

       

 

     

11,00 – 11,40
        лекция

     

 

     

11,40 – 12,00

доц.    Александър Кьосев (СУ ”Св.    Климент Охридски”)
      Владимир Набоков и Мишел Уелбек: литературата в
      изследвана на маргиналиите и границите на човешкото
      (25 мин. лекция / 15 мин.    дискусия)
      доц. Рая    Кунчева (Институт за литература, БАН)
      Освалд Шпенглер и Константин    Гълъбов. Залезът на културата – епистемологични и ценностни аспекти
      (25 мин. лекция / 15 мин.    дискусия)
      Заключителни    изказвания и закриване на школата

12,00–14,00

Обяд

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: