Линейно квадратични игри и приложения

SU.png

В сряда, 29 юли 2015 г., в 11.00 часа в Конферентната зала в Ректората на Софийския университет ще се състои пресконференция на членовете на екипа по проект BG09 „Линейно квадратични игри и приложения“.

Проектът BG09 „Линейно квадратични игри и приложения“ се провежда в рамките на програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“ в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014) и се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. В проекта участват изследователи от Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ и Норвежкия университет за наука и технологии.

Игровите модели и много бързо развиващите се през последното десетилетие диференциални игрови модели са съвременен ефективен инструмент за анализ на равновесните състояния с широки приложения в стопанските и инженерните науки. Основната дейност в рамките на проекта са научно-изследователските задачи за търсене на стабилизиращо решение на обобщени Рикатиеви уравнения и системи, както и изследвания за приложенията от оптимизационните модели в икономическото моделиране.

В рамките на проекта е подготвен и проведен лекционен курс за докторанти. Повишени са компетенциите както на преподавателите, така и на докторантите и е засилено сътрудничеството между Софийския университет и Норвежкия университет за наука и технологии. Предвидени са и участия в научни конференции за членовете на екипа на проекта, където да представят резултатите от проведените съвместни научни дейности, оформени в съвместни доклади.

 


РЕКЛАМА:

***


Европейска нощ на учените 2022 г.: