КРИТЕРИИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ЕЛЕКТРОННОТО НАБЛЮДЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Автор: Николета Атанасова

Показатели за ефективност, изведени при практическото приложение на електронния мониторинг на първите 180 правонарушители в България.

Електронният мониторинг е актуална тема в България, особено година след приключване на Проекта за въвеждането му, финансиран от Норвежкия финансов механизъм. Въпреки все още недостатъчната нормативна регламентираност и в европейското, и в националното законодателство и някои трудности при въвеждането и прилагането на електронна система за наблюдение, тя се счита за икономически изгодна и далеч по-ефективна от физическите методи за контрол върху правонарушителите. С цел да могат да се оценят реалните ползи от прилагането на електронно наблюдение трябва да се изведат специфични и общи критерии за оценка на ефективността.

Изследванията върху поведението на осъдени лица след изтърпяване на присъдите се правят отдавна в България, но за извеждане на обективни изводи относно ефективността на наказанията, е необходимо по-дълго време за мониторинг на постпенитенциарния период.


РЕКЛАМА:

***

Според експертите в бранша единственият критерий за оценка на ефективността на наказателната система е сериозността на промяната в поведението на обекта на въздействие. Досега най-често за такъв критерий се е използвал възрвращаемостта в местата за лишаване от свобода или броят на лицата, извършили нови престъпления след освобождаването. За това обаче е необходим поне 3-годишен период, тъй като при рецидив е нужно технологично време едно престъпление да бъде разкрито и извършителят осъден.

Електронният мониторинг е прилаган твърде кратко време в България, но въпреки това могат да се изведат някои специфични критерии за ефективност, свързани с технологията и проверени в практиката, както и общи показатели за корективно въздействие, което пък е присъщо на наказателните мерки и целта на прилагането им.

Четете още ТУК.


Европейска нощ на учените 2022 г.: