Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 99, 17.12.2019 г.]

Университетът за национално и световно стопанство – София, обявява конкурси за

професори по:

 • професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Социално управление (стратегически HR мениджмънт и стратегическо управление)“ – един;
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Световно стопанство и МИО (международни финанси)“ – един;
 • професионално направление 3.6. Право, научна специалност „Право на ЕС“ – един;
 • професионално направление 3.3. Политически науки, научна специалност „Политология (теория и практика на политическата реклама)“ – един;
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (финансов и управленски контрол)“ – един;
 • професионално направление 3.3. Политически науки, научна специалност „Политология (теория на международните отношения и проблеми на икономическата сигурност)“ – един;

доценти по:

 • професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Социално управление (корпоративна социална отговорност и основи на управлението)“ – един;
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Приложение на изчислителната техника в икономиката (модели за проектиране и изграждане на уеббазирани информационни  системи)“ – един;
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (финансиране и инвестиции в  недвижими имоти)“ – един;
 • професионално направление 7.6. Спорт, научна специалност „Спорт  (футбол)“ – един;
 • професионално направление 7.6. Спорт, научна специалност „Спорт (баскетбол)“ – един;
 • професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Математическо  моделиране и приложение на математиката (дигитални 3-D геометрични модели)“ – един;
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (финансов и управленски контрол)“ – един;

главни асистенти по:


РЕКЛАМА:

***

 • професионално направление 3.6. Право, научна специалност „Право на ЕС“ – един;
 • професионално направление 3.6. Право, научна специалност „Гражданско и семейно право“ – един;
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Приложение на изчислителната техника в икономиката (бизнес интелигентни системи и извличане на знания от данни)“ – един;
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Приложение на изчислителната техника в икономиката  (интегриране на системи за управление на бизнес  процеси)“ – един;
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Политическа икономия (микроикономика и макроикономика)“ – един;
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и организация на труда (пазар на труда – регионални и социално-демографски аспекти)“ – един;
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Планиране“ – един;
 • професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Финанси, парично обращение, кредит и застраховка (парична теория и парична политика и  банково дело)“ – един,

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в дирекция „Наука“, сектор „Научни съвети и конкурси“ при УНСС – София, кабинет  2038, тел. 02/81-95-390.

 

Нов български университет – София, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (алтернативни икономически модели). Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“. Документите се подават в Нов български университет, ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки  ресурси“, офис 215, тел. 8110235.

 

Бургаският свободен университет обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.2. Психология (Социална психология на училищното образование) за нуждите на Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийския университет – Стара Загора – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в БСУ: Бургас, ул. Сан Стефано № 62, стая 206, тел. 056/900-486.

 

Медицинският университет – Пловдив, обявява конкурси за академична длъжност доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за професионално направление 7.1.  Медицина:

 • научна специалност „Нефрология“ към секция „Нефрология“, Втора катедра по  вътрешни болести – един;
 • научна специалност „Ортопедия и травматология“ към катедра „Ортопедия и травматология“ за преподаването  на английски език – един,

със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ректората, Научен отдел, бул. Васил Априлов № 15А, 4002 Пловдив, тел. (032)  602 224; e-mail: science@mu-plovdiv.bg.

 

Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурси за:

професор по област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Специални технологии при производството на напитки; Оптимизиране на технологични и енергийни процеси при производството на напитки) – един;

доцент по област на висше образование:

 • Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Обща хранителна химия, Химия на хранителния вкус, химия и структура на въглехидратите) – един;
 • Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Специализиран превод и терминообразуване в туризма) – един;
 • Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информационни системи за управление в бизнеса) – един;
 • Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Основи на управлението; Микроикономика) – един;
 • Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Управление на индустриалното предприятие, Управление на човешките ресурси) – един;
 • Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Основи на кулинарната технология; Хранене при нарушение на физическото или психическото здраве) – един;

главен асистент по област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Технология на захарните изделия; Функционални захарни изделия) – един,

всички със срок 2 месеца от датата на обнародване в „Държавен вестник“. Документи се подават в Университета по хранителни технологии – Пловдив, бул. Марица № 26, тел. 032/603 603.

 

 

Съставил материала: Камелия Димитрова

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: