Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 93, 26.11.2019 г.]

Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент за цивилен служител в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност или 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, за преподаване на учебните дисциплини: „Основи на публичните комуникации“, „Технология на публичните комуникации“, „Връзки с обществеността при инциденти и кризи“ и „Стратегическо лидерство“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурсите са определени със Заповед № СИ29-РД03-246 от 8.11.2019 г. на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“. Документи и справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 82, тел. 02/92-26-512, 02/92-26-576.

 

Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент за военнослужещ в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“ за преподаване на учебните дисциплини: „Логистично осигуряване на формированията в операциите“, „Основи на логистиката в мирновременната дейност на формированията от Българската армия“, „Снабдяване на войските с въоръжение и бойни припаси в операциите“ и „Съвременни системи въоръжение и техника“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса са определени със Заповед № ОХ-981 от 31.10.2019 г. на министъра на отбраната на Република България. Документи и справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 82, тел. 02/92-26-512, 02/92-26-675.

 


РЕКЛАМА:

***

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурси за професори по професионално направление:

 • 5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиография – Дигитализация на културно наследство, регионални информационни системи) – един за нуждите на ФФ;
 • 3. Биологически науки (Генетика – молекулярна генетика, биоинформатика и синтетична биология) – един за нуждите на БФ;

доценти по професионално направление:

 • 5. Обществени комуникации и информационни науки (Теория и история на връзките с обществеността) – един за нуждите на ФЖМК;
 • 5. Обществени комуникации и информационни науки (Управление на комуникационни ситуации) – един за нуждите на ФЖМК;
 • 5. Обществени комуникации и информационни науки (Критика и критически практики) – един за нуждите на ФЖМК;
 • 1. Филология (Славянски езици – Чешки език) – един за нуждите на ФСлФ;
 • 1. Физически науки (Физика на елементарните частици) – един за нуждите на ФЗФ;
 • 1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) – един за нуждите на ФЗФ;
 • 3. Политически науки (Регионално управление и политика) – един за нуждите на ФФ;
 • 8. Икономика (Социоикономика, Икономически анализ на правото – на български и английски език) – един за нуждите на СтФ;
 • 3. Педагогика на обучението по математика и информационни технологии в началните класове – един за нуждите на ФНОИ;
 • 2. История и археология (Нова и съвременна балканска история – Стопанска история на Балканите) – един за нуждите на ИФ;

главни асистенти по професионално направление:

 • 5. Обществени комуникации и информационни науки (Пресжурналистика) – един за нуждите на ФЖМК, изискване към кандидатите: професионален опит в сферата на журналистиката;
 • 5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Културна журналистика) – един на половин щат за нуждите на ФЖМК, изискване към кандидатите: професионален опит в сферата на журналистиката;
 • 2. Педагогика (Увод в педагогиката) – един за нуждите на ФП;
 • 1. Филология (Български език – Съвременен български език) – един за нуждите на ФСлФ;
 • 1. Филология (Славянски езици – руски език) – един за нуждите на ФСлФ;
 • 1. Филология (Руска литература – Руска литература на XIX – XX век) – един за нуждите на ФСлФ;
 • 6. Право (История на българската държава и право) – един за нуждите на ЮФ;
 • 3. Политически науки (Модерни политически системи и институции) – един за нуждите на ФФ;
 • 3. Биологически науки (Обща микробиология и биология на еукариотни микроорганизми) – един за нуждите на БФ;
 • 2. История и археология (Стара история и тракология) – един за нуждите на ИФ,

всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски“. Документи се подават в ректората, информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София 1504, бул. Цар Освободител № 15, тел. 02/986-11-83. Приемно време: от 15 ч. до 17 ч.

 

Нов български университет – София, обявява следните конкурси за:

доценти:

 • в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (испански език) – един;
 • в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм (човешкият капитал в туризма) – един;
 • в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (история на България) – един;

професори:

 • в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност – един на 1/2 щат;
 • в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.3. Философия – един,

всички със срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в Нов български университет, ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки ресурси“, офис 215, тел. 02/8110235.

 

Техническият университет – София, обявява конкурси за:

професори по:

 • професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Методи, преобразуватели и уреди за измерване и контрол на физикомеханични и геометрични величини“ – един, към катедра „Прецизна техника и уредостроене“ – МФ;
 • професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електронизация“ – един, към катедра „Електронна техника“ – ФЕТТ;
 • професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Технология на текстилните материали“ – един, към катедра „Текстилна техника“ – ЕМФ;
 • професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Методи, преобразуватели и уреди за измерване и контрол на физикохимични и биологични величини“ – един, към катедра „Електронна техника“ – ФЕТТ;
 • професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електрически машини“ – един, към катедра „Електрически машини“ – ЕФ;

доценти по:

 • професионално направление 4.5. Математика, специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката“ – един, към катедра „Математическо моделиране и числени методи“ – ФПМИ;
 • професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Приложна електронна и компютърна техника“ – един, към катедра „Електроника и електроенергетика“ – КЕЕ;

главни асистенти по:

 • професионално направление 4.5. Математика, специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката“ – един, към катедра „Математическо моделиране и числени методи“ – ФПМИ;
 • професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електронизация“ – един, към катедра „Електронна техника“ – ФЕТТ;
 • професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Методи, преобразуватели и уреди за измерване и контрол на физикохимични и биологични величини“ – един, към катедра „Електронна техника“ – ФЕТТ;
 • професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Роботи и манипулатори“ – един, към катедра „Автоматизация на електрозадвижванията“ – ФА;
 • професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Приложна електронна и компютърна техника“ – един, към катедра „Електроника и електроенергетика“ – КЕЕ;
 • професионално направление 3.7. Администрация и управление, специалност „Икономика и управление“ – един, към катедра „Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт“ – СФ,

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в Техническия университет – София, във факултетните канцеларии на: МФ – каб. 3242, тел. 965 22 88; ФЕТТ – каб. 1355, тел. 965 22 60; ЕМФ – каб. 2344, тел. 965 32 90; ЕФ – каб. 12222, тел. 965 23 70; ФПМИ – каб. 2228а, тел. 965 33 79; КЕЕ – каб. 2307Б, тел. 965 36 43; ФА – каб. 2340, тел. 965 24 06; СФ – каб. 3235, тел. 965 37 04.

 

Университетът по библиотекознание и информационни технологии – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки за нуждите на катедра „Библиотечен мениджмънт и архивистика“ при Университета по библиотекознание и информационни технологии – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават на адрес: София, бул. Цариградско шосе № 119, стая 111, тел. за справки – 970 85 98, www.unibit.bg.

 

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за двама доценти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ за нуждите на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение – един за база Отделение за интензивно лечение на неврологични заболявания към Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, и един за база Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, бул. Пенчо Славейков № 52А – в сградата на УМБАЛ „Света Екатерина“, тел. 02/9230 570.

 

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един доцент и един главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Анатомия, хистология и цитология“ за нуждите на Катедрата по анатомия, хистология и ембриология със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, Катедра по анатомия, хистология и ембриология, ет. 3, стая № 2 – секретар, тел. 02/9172 601.

 

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за четирима главни асистенти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Педиатрия“ за нуждите на Катедрата по педиатрия – един за база Клиника по ревматология, кардиология и хематология, един за база Клиника по детска неврология, един за база Клиника по ендокринология, диабет и клинична генетика към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ и един за база Клиника по детска онкохематология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1606, бул. Акад. Иван Гешов № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, тел. 02/81 54 297.

 

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за двама главни асистенти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Белодробни болести“ за нуждите на Катедрата по белодробни болести – един за База 1 – Бронхологично отделение, и един за База 2 – Клиника по белодробна туберкулоза към МБАЛББ „Света София“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, бул. Акад. Иван Гешов № 19, МБАЛББ „Св. София“ – ЕАД, База 1 – отговорник „Човешки ресурси“, стая 36, тел. 02/80 54 202, от 8 до 16 ч.

 

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Физиотерапия, курортология и рехабилитация“ за нуждите на Катедрата по физикална медицина и рехабилитация към УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, бул. Г. Софийски № 1, Клиника по физикална медицина и рехабилитация, тел.: 02/9230 332, 02/9230 638, 02/9230 688.

 

Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности:

 • професор – на ОТД в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Вътрешни болести (Нефрология)“ – един;
 • професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Здравен мениджмънт)“ – един;
 • доцент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника (Сензори и сензорни устройства)“ – един,

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат в ректората, бул. Проф. Я. Якимов № 1, стая 214, тел. 056/715-725.

 

Икономическият университет – Варна, на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България обявява конкурси за заемане на академични длъжности в област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки:

 • главен асистент в професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Социално управление“ (Инвестиционен мениджмънт и Управление на риска) – един, за нуждите на катедра „Управление и администрация“;
 • доцент в професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Социално управление“ (Управление на иновациите и Управление на качеството) – един, за нуждите на катедра „Управление и администрация“,

двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в отдел НИДД, стая 503, тел. 052/830-813.

 

Техническият университет – Варна, обявява конкурси за:

главен асистент:

 • в професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, учебна дисциплина „Микропроцесорни системи – 1 част“, факултет: ФИТА, катедра „Електронна техника и микроелектроника“ – един;
 • в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, учебна дисциплина „Обектно-ориентирано програмиране“, факултет: ФИТА, катедра „Софтуерни и интернет технологии“ – един;

доцент в професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, учебна дисциплина „Преобразувателна техника“, факултет: ФИТА, катедра „Електронна техника и микроелектроника“ – един;

професор в професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност „Електротехнологии“, факултет: ЕФ, катедра „Електротехника и електротехнологии“ – един,

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, отдел „Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.

 

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ обявява конкурси за:

професор по:

 • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (Гражданско и семейно право – търговско право) – един;

доценти по:

 • област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство – скулптура) – един;
 • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – социална педагогика) – един;
 • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по „Човек – природа“ и „Човек – общество“), за нуждите на Филиала – Враца – един;
 • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Организация и управление извън сферата на материалното производство – социална защита), за нуждите на Филиала – Враца – един;
 • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Политическа икономия) – един;
 • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Организация и управление извън сферата на материалното производство – социална политика и социална икономика) – един;

главни асистенти по:

 • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) – един;
 • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Маркетинг) – един,

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в ректората, отдел „Човешки ресурси“, стаи 307 и 305, тел.: 062/618-308 и 062/618-367.

 

Медицинският университет – Плевен, обявява конкурс за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ – един в катедра „Анестезиология и интензивно лечение“, факултет „Медицина“, за нуждите на КАИЛ на УМБАЛ „Света Марина“ – ООД, Плевен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.

 

Медицинският университет – Плевен, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Нефрология“ – един в сектор „Нефрология“ на катедра „Нефрология, хематология и гастроентерология“, ФМ, за нуждите на Клиниката по нефрология и диализа на УМБАЛ „Г. Странски“ – ЕАД, Плевен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.

 

Аграрният университет – Пловдив, обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности:

 • професор в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Растениевъдство“ – един;
 • главен асистент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.2. Растителна защита, научна специалност „Растителна защита (хербология)“ – един.

Конкурсите са със срок 2 месеца от обнародването им в „Държавен вестник“. Документи – в университета, отдел „Човешки ресурси“, тел. 032/654 274.

 

Институтът по микробиология „Стефан Ангелов“ към БАН – София, обявява конкурси за:

 • доцент по направление 4.3. Биологически науки (Вирусология) за нуждите на Департамента по вирусология;
 • главен асистент по направление 4.3. Биологически науки (Микробиология) за нуждите на Департамента по инфекциозна микробиология,

двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 26, тел. 979-31-24.

 

Институтът по розата и етеричномаслените култури – Казанлък, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите за участие в конкурса се представят в ЦУ на Селскостопанската академия, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/8127560. Справки – ИРЕМК, Казанлък, тел. 0431/62039.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: