Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 73, 17.09.2019 г.]

Институтът по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за следните академични длъжности:

  • професор в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – един;
  • главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – двама, и научна специалност „Растениевъдство“ – двама,

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите за участие в конкурса се представят в ЦУ на Селскостопанската академия, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 75 60.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова


РЕКЛАМА:

***

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: