Конкурси за заемане на академични длъжности [ Държавен вестник – брой: 89, 12.11.2019 г.]

Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ – София, обявява конкурси за академични длъжности:

доценти по:

 • професионално направление 5.8. Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми, научна специалност „Механизация на мините“ – един, за нуждите на катедра „Механизация на мините“;
 • професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност „Инженерна геология“ – един, за нуждите на катедра „Хидрогеология и инженерна геология“;
 • професионално направление 5.8. Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми, научна специалност „Минна аерология“ – един, за нуждите на катедра „РВ и ТБ“;

главни асистенти по:

 • професионално направление 5.8. Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми, научна специалност „Петролна геология“ – един, за нуждите на катедра „Геология и проучване на полезните изкопаеми“;
 • професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Подземно строителство“ – един, за нуждите на катедра „Подземно строителство“;
 • професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Обща, висша и приложна геодезия“ – един, за нуждите на катедра „Маркшайдерство и геодезия“;
 • професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Икономика и управление – един, за нуждите на катедра „Икономика и управление“,

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: МГУ „Св. Иван Рилски“, сектор „Следдипломна квалификация“, ректорат, ет. 3, стая 79, тел. (02) 80-60-209, 0879 807 890, Зоя Велева.


РЕКЛАМА:

***

 

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурси за:

 • академична длъжност професор за цивилен служител в катедра „Организация на военни формирования на тактическо ниво“ на факултет „Навигационен“ в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, интегрална конкурсна научна специалност „Организационно поведение, лидерство и екипност“, учебна дисциплина „Организационно поведение“ – един;
 • академична длъжност главен асистент за цивилен служител в „Департамент за следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни студенти“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Национална сигурност)“, учебна дисциплина „Лидерска подготовка – тренинги“ – един,

двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки: на тел. 052/55 22 34, 052/55 22 22 – централа, и на сайта на училището: www.naval-acad.bg. Подаване на документи: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, ул. Васил Друмев № 73, регистратура за некласифицирана информация, ет. 1.

 

ИИОЗ – БAH, София, обявява конкурси за:

 • професор по професионално направление 2.3. Философия (европеистика и сигурност) за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ – един;
 • професор по професионално направление 2.3. Философия (съвременни философски учения) за нуждите на секция „История на философските и научните идеи“ – един;
 • професор по специалност „Социология“ (в областта на здравето и инвалидността), професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Публични политики и социални промени“ – един;
 • професор по професионално направление 2.3. Философия (етика) за нуждите на секция „Етически изследвания“ – един;
 • доцент по професионално направление 2.3. Философия (футурология) за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ – един;
 • доцент по специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Публични политики и социални промени“ – един;
 • главен асистент по специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“ – един;
 • главен асистент по професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“ – един;
 • главен асистент по специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование, иновации“ – един;
 • главен асистент по професионално направление 2.3. Философия (философска антропология) за нуждите на секция „Антропологически изследвания“ – един;
 • главен асистент по професионално направление 2.3. Философия (етика) за нуждите на секция „Етически изследвания“ – един,

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, София, ул. Сердика № 4, ет. 1, тел. 0888409056.

 

Земеделският институт – Стара Загора, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за академична длъжност главен асистент в професионално направление 6.3. Животновъдство, по научни специалности „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването“ – един, и „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите“ – един, за нуждите на Земеделския институт – Стара Загора, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, Стара Загора, тел.: 042/606 991 и 042/607 048.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: