Конкурси за заемане на академични длъжности [ Държавен вестник – брой: 88, 08.11.2019 г.]

Военномедицинската академия – София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности, както следва:

 • доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научната специалност „Урология“ – едно място за цивилен служител за нуждите на клиника „Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия“, катедра „Урология и нефрология“,
 • главен асистент – едно място за цивилен служител по научната специалност „Нефрология“ за нуждите на катедра „Урология и нефрология“ на МБАЛ – София.

Срок за подаване на документите – 2 месеца от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“. Изискванията към участниците в конкурсите и необходимите документи ще бъдат публикувани на уебсайта на ВМА: www.vma.bg. За повече информация: отдел „Учебна и научноизследователска дейност“; тел. 9225130.

 

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ обявява конкурси за академичната длъжност главен асистент по:


РЕКЛАМА:

***

 • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Американска литература и култура) – един,
 • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание) – един,
 • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Руски език) – един,
 • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.4. Религия и теология (Библейско богословие – Нов завет) – един,
 • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (История на българската държава и право) – един на 1/2 щат;
 • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (Международно частно право) – един;
 • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Политическа икономия – Геоикономика) – един;
 • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Обща и неорганична химия) – един;
 • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Зоология – Зоология на безгръбначните) – един;
 • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) – двама;
 • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство (Металорежещи машини и системи) – един,

със срок 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в ректората, ул. Цар Асен  № 24, стая 120, тел. 032/ 261 408.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова

 

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: