Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 87, 05.11.2019 г.]

Академията на МВР – София, обявява конкурс за заемане на една академична длъжност главен асистент за държавен служител по чл. 142, ал. 3, т. 1 от Закона за МВР от област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право, учебна дисциплина „Наказателно право“, в катедра „Наказателноправни науки“ към факултет „Полиция“ – за кандидатите, успешно преминали конкурсните етапи по Заповед № 8121К-11812 от 27.08.2019 г. на министъра на вътрешните работи. Срок – 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в сектор „Човешки ресурси и правно обслужване“ на адрес – София, бул. Александър Малинов № 1. Допълнителна информация: на тел. 02/9829 202 и на сайта на Академията на МВР.

 

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академични длъжности за нуждите на Аграрния факултет за:

  • професор в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Растениевъдство“ – един;
  • главен асистент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Агрохимия“ – един,

двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи: АФ – тел. 042/699443.


РЕКЛАМА:

***

 

Националният център по заразни и паразитни болести – София, обявява конкурси за: академична длъжност главен асистент:

  • в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Вирусология“ – двама, за нуждите на отдела по „Вирусология“ на НЦЗПБ;
  • в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Микробиология“ – един, за нуждите на отдела по „Микробиология“ на НЦЗПБ,

със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: „Човешки ресурси“ на НЦЗПБ, София 1504, бул. Янко Сакъзов № 26. За справки: тел. 02/9446-999, вътр. 321.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: