Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 65, 16.08.2019 г.]

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурси за:

професори по:  професионално  направление:

 • 1.  Филология  (Старогръцка литература) – един, за нуждите  на  ФКНФ;
 • 5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – медии и социални конфликти) – един, за нуждите на  ФЖМК;
 • 5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – медийна музика) – един, за нуждите на ФЖМК;
 • 1. Социология, антропология и науки за културата  (Етнография – Политическа етнология) – един,  за нуждите на ИФ;
 • 1. Филология (Български език – Социолингвистика) – един, за нуждите на ДЕО;

доценти по: професионално направление:

 • 5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – история на българската журналистика) – един, за нуждите на ФЖМК;
 • 6. Информатика и компютърни науки (Програмиране и алгоритми) – един, за  нуждите на ФМИ;
 • 5. Математика (Диференциални уравнения) – един, за нуждите на ФМИ;
 • 2. Психология (Психология на развитието в детска и юношеска възраст) – един, за нуждите на ФФ;
 • 8. Икономика (Икономика и управление по отрасли – иновации и управление на знанието) – един, за нуждите на СтФ;
 • 1. Физически науки (Гравитация, Теория на относителността) – един, за нуждите на ФЗФ;

главни асистенти по: професионално направление:


РЕКЛАМА:

***

 • 1. Филология (Английски език – фонетика и  фонология) – един, за нуждите на ФКНФ;
 • 1. Филология (Теория и практика на превода – Старогръцки език) – един, за нуждите на ФКНФ;
 • 1. Филология (Практически хинди) – един, за  нуждите на ФКНФ;
 • 2. История и археология (История на Япония) – един,  за  нуждите  на ФКНФ;
 • 1. Социология, антропология и науки за културата (Японско общество и култура) – един, за нуждите на ФКНФ;
 • 5. Обществени комуникации и информационни науки (Управление на публичните комуникации, убеждаване и влияние) – един, за нуждите на ФЖМК;
 • 5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – телевизия) – един, за нуждите на ФЖМК;
 • 5. Математика (Математически анализ) – един, за нуждите на ФМИ;
 • 3. Педагогика на обучението по… (Методика  на  обучението  по  физическо  възпитание  и  спорт) – един,  за  нуждите  на  ДИУУ;
 • 2.  Педагогика (Начално образование) – един, за  нуждите на ДИУУ,

всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски“. Документи се подават в ректората, Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София 1504, бул. Цар Освободител № 15, тел. 02/986-11-83. Приемно  време – от 15 до 17 ч.

 

Медицинският университет – Факултет по дентална медицина, София, обявява конкурс в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление .2. Дентална медицина, за заемане на академичната длъжност доцент – двама по научната специалност „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия“ за нуждите на катедра „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия“: 1. един за развитие на преподаването на английски език; кандидатите за това място трябва да отговарят на следните изисквания: да имат завършена магистратура по „Дентална медицина“; да имат защитена дисертация по съответната научна специалност; да имат придобита специалност по „Орална хирургия“; да имат опит в практическо и лекционно преподаване на студенти, обучаващи се на английски език; 2. един за Клиниката по лицево-челюстна хирургия в УМБАЛ „Александровска“ – ЕАД – на цяла щатна длъжност в клиниката; кандидатите за това място трябва да отговарят на следните изисквания: да имат защитена дисертация по съответната научна специалност; да имат придобити две специалности по „Орална хирургия“ и „Лицево-челюстна хирургия“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски № 1, стая 202, от 9 до  12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.

 

Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент от област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“, за военнослужещ в катедра „Артилерия“ във факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ „Васил Левски“. Условията на конкурса са обявени със Заповед № ОХ-690 от 30.07.2019 г. на министъра на отбраната на Република България, линк: https://www.mod.bg/ bg/doc/zapovedi/2019/20190730_OX690.pdf. Срок за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в регистратурата на университета, Велико Търново, бул. България № 76, тел. за  контакти: 062/618 832.

 

Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент от област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“, за военнослужещ в катедра „Противовъздушна отбрана“ във факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ „Васил Левски“. Условията на конкурса са обявени със Заповед № ОХ-690 от 30.07.2019 г. на министъра на отбраната на Република България, линк:

https://www.mod.bg/bg/doc/zapovedi/2019/20190730_OX690.pdf.

Срок за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в регистратурата на университета, Велико Търново, бул. България № 76, тел. за контакти: 062/618 832.

 

Институтът по земеделие – Карнобат, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи за участие  в конкурса се представят в Селскостопанската  академия – София, ул. Суходолска № 30, София  1373, тел. 02/8127560.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: