Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 64, 13.08.2019 г.]


Академията на МВР – София,
обявява подборна процедура за заемане на една академична длъжност доцент за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за МВР от област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.10. Химични технологии, учебна дисциплина „Възникване, развитие и прекратяване на горенето“ в катедра „Тактика“ на факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ при Академията на МВР със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в деловодството на Академията на МВР на адрес – София, бул. Александър Малинов № 1. Изискванията към кандидатите и необходимите документи са публикувани на сайта на академията. Документи и справки – на тел. 02/9829 202, Силвия Карабойчева.

 

Медицинският университет, Факултет по дентална медицина – София, на основание решение на АС от 23.07.2019 г. обявява конкурс в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина, за заемане на академичната длъжност професор – един, по научна специалност „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия“ за нуждите на катедра „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия“. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: да имат защитена дисертация по съответната научна специалност; да имат придобити две специалности по „Орална хирургия“ и „Лицево-челюстна хирургия“; да имат две магистратури по дентална медицина и медицина. Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски № 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.

 

Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент от област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност „Комуникационни мрежи и системи“, за военнослужещ в катедра „Комуникационни мрежи и системи“ във факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ „Васил Левски“. Условията на конкурса са обявени със Заповед № ОХ-690 от 30.07.2019 г. на министъра на отбраната на Република България, линк: https://www. mod.bg/bg/doc/zapovedi/2019/20190730_OX690.pdf. Срок за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в регистратурата на университета, Велико Търново, бул. България № 76, телефон за контакти: 062/618832.


РЕКЛАМА:

***

 

Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към Министерството на здравеопазването, София, обявява конкурси за главни асистенти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Социална медицина и здравен мениджмънт“ (за нуждите на отдел „Психично здраве“ – един, и за нуждите на отдел „Анализ на здравни политики и акредитационни процедури“ – един, към дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите“) със срок за подаване на документи 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат на адрес: 1431 София, бул. Акад. Иван Гешов № 15, НЦОЗА, ет. 4, деловодство; справки – на тел.: 02 80-56-420, 02 80-56-286.

 

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН – София, обявява конкурси за доценти по: професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност „Социология“, за нуждите на секция „Социален контрол, отклонения иконфликти“ – един; професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Култура, естетика, ценности“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Института за изследване на обществата и знанието, София 1000, ул. Сердика № 4, ет. 1, тел. 02/981 79 46.

 

Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН,София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика на вълновите процеси“, за нуждите на лаборатория „Лазерни системи“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в канцеларията на института на адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе № 72, тел. 02/875 00 77.

 

 

Съставил материала: Камелия Димитрова


Европейска нощ на учените 2022 г.: