Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 63, 09.08.2019 г.]

 

Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ – един за нуждите на преподаването по дисциплината „Трудово и административно право“ в Катедрата по право и етика в медицината. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор „Наука“ – ФОЗ).

 

Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.05 Физикохимия, за нуждите на Лаборатория за изследване и изпитване на материалите в ИЕЕС – БАН, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите могат да подават документи за участие в канцеларията на Института по електрохимия и енергийни системи при БАН, София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 10, стая 202, тел. 02/979-27-55.


РЕКЛАМА:

***

 

Институтът по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Молекулярна биология“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – ИЗК „Марица“ – Пловдив 4003, ул. Брезовско шосе № 32, тел. 032/952296.

 

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Фуражно производство, ливадарство“ – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ЦA на СCA, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/8127560.

 

„Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ – ЕАД, София, с решение на научния съвет (протокол № 28 от 23.07.2019 г.) обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Дерматология и венерология“, за нуждите на Клиниката по кожни и венерически заболявания. Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Заявления и документи – в деловодството на болницата, бул. Н. Вапцаров № 51Б. За справки – тел. 02/403 4228, 02/403 4221.

 

 

Съставил материала: Камелия Димитрова


Европейска нощ на учените 2022 г.: