Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 61, 02.08.2019 г.]

Военномедицинската академия – София, обявява конкурси за заемане на академична длъжност доцент, както следва:

 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Ендокринология“ – едно място за военнослужещ за нуждите на Клиниката по ендокринология и болести на обмяната, катедра „Гръдна хирургия, пневмология, фтизиатрия и ендокринология и болести на обмяната“;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Психиатрия“ – едно място за военнослужещ за нуждите на Клиника „Психиатрия и военна психология“, катедра „Нервни болести, неврохирургия и психиатрия“ на МБАЛ – София.

Срок за подаване на документите – 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията към участниците в конкурсите и необходимите документи ще бъдат публикувани на уебсайта на ВМА: www.vma.bg. За повече информация: отдел „Учебна и научноизследователска дейност“, тел. 02/9225130.

 

Химикотехнологичният и металургичен университет – София, обявява конкурси за:


РЕКЛАМА:

***

главни асистенти по:

 • 1. Машинно инженерство (Приложна механика) – един;
 • 10. Химични технологии (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология) – един;
 • 10. Химични технологии (Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали) – един;
 • 10. Химични технологии (Техника на безопасността на труда и противопожарна техника) – един;
 • 11. Биотехнологии (Технология на биологично активните вещества) – един;

доцент по 5.10. Химични технологии (Химично съпротивление на материалите и защита от корозия) – един,

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ХТМУ, бул. Климент Охридски № 8, сграда „А“, ет. 2, кабинет 205, тел.: 02/81 63 120 и 81 63 136.

 

Медицинският университет – София, Факултет по дентална медицина, обявява следните конкурси за заемане на академични длъжности:

главен асистент

 • един в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина, научна специалност „Терапевтична дентална медицина“, за нуждите на преподаването в Катедра „Консервативно зъболечение“;
 • трима в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина, научна специалност „Протетична дентална медицина“, за нуждите на преподаването в Катедра „Протетична дентална медицина“;

професор – един в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина, научна специалност „Протетична дентална медицина“, за нуждите на преподаването в Катедра „Протетична дентална медицина“,

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Прием на документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски № 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10.

 

Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност)“, за нуждите на първично звено Катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“ в приемащо структурно звено Факултет „Авиационен“ на НВУ „Васил Левски“ – един, за цивилен служител. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване по конкурса са обявени със Заповед № РД-02-727 от 17.07.2019 г. на началника на НВУ „Васил Левски“, линк: http:// www.nvu.bg/node/2298. Срок за подаване на документи – 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в регистратура за некласифицирана информация на университета. За контакти: тел. 062/618875; Siemens: 62075; GSM: 0884541585; е-mail: georgiev_ga@nvu.bg.

 

Медицинският университет – Пловдив, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент по:

 • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.3. Философия, научна специалност „История на философията“, за нуждите на преподаването по Философска антропология в Департамент по езиково и специализирано обучение – един;
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Гастроентерология“, към секция „Гастроентерология“, Втора катедра по вътрешни болести, за преподаването на български и английски език – един;
 • научна специалност „Неврология“, към катедра „Неврология“, за преподаването на български и английски език – един;
 • научна специалност „Инфекциозни болести“, към катедра „Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина“ – един;
 • професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Икономика на здравеопазването“, за нуждите на преподаването по Медицинска статистика и Оценка на здравни технологии на български и английски език към катедра „Социална медицина и обществено здраве“ – един,

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ректората, научен отдел, бул. Васил Априлов № 15А, 4002 Пловдив, тел. (032)602 224; e-mail: nauchen.otdel@gmail.com.

 

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по немски език) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в ректорската канцелария на ШУ – Шумен, ул. Университетска № 115, корпус 1, каб. 107. За информация: тел. 054/830 495, вътр. 121, GSM: 0899 901943.

 

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент за цивилен служител в катедра „Корабоводене“ във факултет „Навигационен“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност „Управление на кораби и корабоводене“, учебна дисциплина „Маневриране и радиолокационна прокладка“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки: на тел.: 052/55 22 43, 052/55 22 22 – централа, и на сайта на училището: www. naval-acad.bg. Подаване на документи: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, ул. Васил Друмев № 73, регистратура за некласифицирана информация, ет. 1.

 

Институтът по физика на твърдото тяло при БАН, София, обявява конкурси със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ за:

 • главен асистент по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика на кондензираната материя“, за нуждите на лаборатория „Течни кристали и биомолекулни слоеве“;
 • доцент по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика на кондензираната материя“, за нуждите на лаборатория „Акустоелектроника“;
 • доцент по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика на кондензираната материя“, за нуждите на лаборатория „Оптика и спектроскопия“;
 • професор по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика на кондензираната материя“, за нуждите на лаборатория „Течни кристали и биомолекулни слоеве“;
 • професор по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и физика на вълновите процеси“, за нуждите на направление „Лазерна физика и физика на атомите, молекулите и плазмата“.

Справки и документи – в канцеларията на института – София 1784, бул. Цариградско шосе № 72, тел. 877-34-92.

 

Институтът по океанология – БАН – Варна, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Ботаника“, научно направление „Алгология (диатомология)“ – един, със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в института – експерт – управление на човешките ресурси, тел. 052/370 486, вътр. 116.

 

„МБАЛ „НКБ“ – ЕАД, София, обявява конкурси за академични длъжности:

 • доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност 03.01.12 Клинична лаборатория, за нуждите на Отделението по клинична лаборатория;
 • главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност 03.01.47 Кардиология, за нуждите на Отделението по интензивно лечение/Спешна кардиология,

двата със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи: в отдел „Човешки ресурси и TPЗ“ на „МБАЛ „НКБ“ – ЕАД, ул. Коньовица № 65, 1309 София, тел. 9211 224.

 

Националната многопрофилна транспортна болница „Цар Борис ІІІ“ – София, обявява конкурс за длъжността професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Кардиология“, за нуждите на Клиниката по кардиология. Подаване на документите – в канцеларията на болницата 2 месеца след обнародването в „Държавен вестник“ на адрес – София, бул. Княгиня Мария-Луиза № 108, ет. 4. За връзка – тел.: 02/932 24 85; 932 24 27.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: