Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 59, 26.07.2019 г.]

Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, обявява конкурси за:

академична длъжност доцент в следните професионални направления:

 • професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Графичен дизайн) – един;
 • професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Дизайн на облеклото) – един;
 • професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (История на костюма и Сценография) – един;
 • професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (Етномузикология) – един;

за прием на докторанти – държавна поръчка, редовна форма на обучение, за учебната 2019/2020 г., както следва:

 • професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, докторска програма „Методика на обучението по музика“ – един;
 • професионално направление 8.2. Изобразително изкуство, докторска програма „Приложни, изящни изкуства и дизайн“ – двама;
 • професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, докторска програма „Музикознание и музикално изкуство“ – двама;
 • професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, докторска програма „Хореография“ – един.

Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в сградата на ректората на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, ул. Тодор Самодумов № 2, стая № 34; тел. 0877 88 49 55. Приемно време от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч.


РЕКЛАМА:

***

 

Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, обявява конкурси за академични длъжности, както следва:

 • доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (туризъм)“ – един, за нуждите на катедра „Икономика и управление на туризма“;
 • главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Приложение на изчислителната техника в икономиката“ – двама, за нуждите на катедра „Бизнес информатика“.

Всичките конкурси са със срок 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в отдел „Докторантура и академично развитие“, тел. 0631/66-362.

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурси за:

професори по професионално направление

 • 5. Математика (Математическа логика) – един за нуждите на ФМИ;
 • 3. Биологически науки (Ботаника – систематика на висши растения) – един за нуждите на БФ;

доцент по професионално направление 7.1. Медицина (Очни болести) – един за нуждите на МФ;

главни асистенти по професионално направление

 • 1. Филология (Английска литература: Просвещение и Романтизъм – английски език) – един за нуждите на ФКНФ;
 • 1. Филология (Френски език – терминология на институциите на Европейския съюз, общо и сравнително езикознание) – един за нуждите на ФФ;
 • 6. Право (Трудово право и обществено осигуряване) – един за нуждите на ЮФ;
 • 4. Науки за земята (Климатология) – един за нуждите на ГГФ;
 • 8. Икономика (Микро- и Макроикономика – на английски език) – един за нуждите на СФ;
 • 3. Биологически науки (Физиология на животните и човека) – един, на половин щат за нуждите на Медицинския факултет,

всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски“. Документи се подават в ректората, Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София 1504, бул. Цар Освободител № 15, тел. 02/986-11-83. Приемно време: от 15 до 17 ч.

 

Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, както следва:

 • за нуждите на катедра „Интериор и дизайн за архитектурата“ – двама, със срок 3 месеца;
 • за нуждите на катедра „Промишлени и аграрни сгради“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи по конкурсите се подават в отдел „Човешки ресурси“, кабинет № 202, сграда ректорат на УАСГ, София, бул. Хр. Смирненски № 1, тел. 02/963-52-45, вътр. 449, и 02/866-90-54.

 

Медицинският университет – Плевен, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Гастроентерология“ – един, в катедра „Сестрински терапевтични грижи“ за нуждите на Отделението по гастроентерологична диагностика към Клиниката по гастроентерология на УМБАЛ „Г. Странски“ – АД, Плевен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.

 

Медицинският университет – Плевен, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Ортопедия и травматология“ – четирима, в катедра „Ортопедия и травматология“ на ФМ за нуждите на Клиниката по ортопедия и травматология на УМБАЛ „Г. Странски“ – ЕАД, Плевен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.

 

Медицинският университет – Плевен, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Акушерство и гинекология“ – един, в катедра „Акушерски грижи“ за нуждите на Клиниката по онкогинекология на УМБАЛ – ЕАД, Плевен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.

 

Медицинският университет – Плевен, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Биохимия“ – един, в сектор „Биохимия“ при катедра „Химия и биохимия“ на факултет „Фармация“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.

 

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент – двама, в професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Нова и най-нова обща история“, за секция „Модерни Балкани“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в ИБЦТ, София, ул. Московска № 45, тел.: 02 980 62 97; 0886 568 862.

 

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН, София, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Биофизика“, за нуждите на секция „Липид-белтъчни мембрани“ към института със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в канцеларията на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105.

 

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности:

 • професор по професионално направление 4.5. Математика, специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката“ – един, за секция „Паралелни алгоритми“;

главни асистенти по:

 • професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“ – един, за секция „Информационни процеси и системи за вземане на решения“;
 • професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ – един, за секция „Вградени интелигентни технологии“;
 • професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Комуникационни мрежи и системи“ – един, за секция „Математически методи за обработка на сензорна информация“.

Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215, тел. 02/979 32 18.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: