Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 58, 23.07.2019 г.]

Университетът по библиотекознание и информационни технологии – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Обектно ориентирано програмиране, структури от данни и алгоритми, моделиране на процеси и системи, статистическа обработка на данни) за нуждите на катедра „Информационни системи и технологии“ при УниБИТ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават на адрес: София, бул. Цариградско шосе № 119, стая 111, тел. за справки – 970 85 98; www.unibit.bg.

 

Университетът по библиотекознание и информационни технологии – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Библиотечно-информационни технологии. Електронно обучение) за нуждите на катедра „Библиотечни науки“ при Университета по библиотекознание и информационни технологии – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават на адрес: София, бул. Цариградско шосе № 119, стая 111, тел. за справки – 970 85 98; www.unibit.bg.

 


РЕКЛАМА:

***

Техническият университет – Габрово, обявява конкурси за:

асистент по:

 • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Компютърни системи, комплекси и мрежи“ – един, със срок за подаване на документи 2 месеца;

главни асистенти по:

 • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности, специалност „Социални дейности“ – един;
 • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Промишлена топлотехника“ – един;
 • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ – един;
 • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Микроелектроника“ (Теория на електронните схеми, Микроелектроника II) – един;
 • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Светлинна техника и източници на светлина“ – един;
 • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електротехника“ – един, за нуждите на Техническия колеж – Ловеч;
 • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране“ – един;
 • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Комуникационни мрежи и системи“ (Цифрова обработка на сигнали, Автоматизация на проектирането в комуникациите) – един,

всички със срок за подаване на документи 2 месеца;

доценти по:

 • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Промишлена топлотехника“ – един, със срок за подаване на документи 2 месеца;
 • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника“ (Импулсни и цифрови устройства, Цифрова схемотехника) – един, със срок за подаване на документи 3 месеца;
 • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Комуникационни мрежи и системи“ (Комуникационни вериги, Телекомуникационни преносни линии) – един, със срок за подаване на документи 2 месеца;

професор по:

 • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Метрология и метрологично осигуряване“ (Системи за управление на качеството) – един, със срок за подаване на документи 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи: ТУ – Габрово, ул. Х. Димитър № 4, ректорат, „Научно развитие“, стая 3209, тел. 066/827-238.

 

Аграрният университет – Пловдив, обявява конкурс за заемане на академичната  длъжност главен асистент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.2. Растителна защита, научна специалност „Растителна защита (ентомология)“ – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.  Документи – в университета, отдел „Човешки ресурси“, тел. 032/654 274.

 

Колежът по мениджмънт, търговия и маркетинг – София, обявява конкурс за професор по управление и контрол на финансовата информация и правна регулация (област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, ПН 3.8. Икономика, научна област „Финанси“) – един, със срок 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават всеки работен ден от 9 до 18 ч. в Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг – София 1612, ул. Софийски герой № 1, Информационен отдел, тел. 02 445 6148, мобилен 0887 910 592.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: