Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 57, 19.07.2019 г.]

Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София, обявява конкурси в област на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство

научна специалност „Кинознание, киноизкуство  и телевизия“, за:

  • доцент (филмов и телевизионен  звук) – един,
  • доцент (филмово и телевизионно  продуцентство) – един,

научна специалност „Театрознание и театрално изкуство“, за:

  • главен  асистент (анализ на текст за театър) – един,
  • доцент (история на европейския театър) – един,

със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За информация: тел. 9231 225, 9231 275, подаване на документи – ул. Раковски № 108А,  ет. 3, стая А303.


РЕКЛАМА:

***

 

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурс за академична длъжност доцент за военнослужещ в катедра „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ на факултет „Навигационен“ в област на висше образование 5. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“, учебни дисциплини „Тактика на ВМС“, „Минно и противоминно оръжие“, „Организация на експлоатацията на корабното въоръжение“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки: на тел.: 052/55 22 34, 052/55 22 22 – централа, и на сайта на училището: www.naval-acad.bg. Подаване на документи: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, ул. Васил Друмев № 73, регистратура за  некласифицирана информация, ет. 1.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: