Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 56, 16.07.2019 г.]

Лесотехническият университет – София, отменя обявения конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство, специалност „Инженерен дизайн (Интериор и дизайн на мебели)“ по дисциплината „Графичен дизайн“ (ДВ, бр. 55 от 2015 г.) на основание Заповед № ЗПС-366 от 8.07.2019 г. на ректора на Лесотехническия университет.

 

Медицинският университет – Пловдив, обявява конкурси за:

доценти по:


РЕКЛАМА:

***

област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

 • професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Ботаника“ към катедра „Биоорганична химия“ за преподаването на български и английски език – един;

област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт

 • професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ към катедра „Анестезиология, спешна и интензивна медицина“ – един;
 • научна специалност „Обща и клинична патология“ към катедра „Обща и клинична патология“ за преподаването на български и английски език – един;
 • научна специалност „Медицинска паразитология и хелминтология“ към катедра „Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина“ – един;
 • професионално направление 7.2. Дентална медицина, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ към катедра „Социална медицина и обществено здраве“ за преподаването на български и английски език по дисциплината „Обществено дентално здраве“ – един;
 • професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ към катедра „Управление на здравните грижи“ – половин щатна длъжност;

професори по:

област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт

 • професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Ушни, носни и гърлени болести“ към катедра „Ушни, носни и гърлени болести“ – един;
 • научна специалност „Сърдечна и съдова хирургия“ към катедра „Сърдечно-съдова хирургия“ – един;
 • научна специалност „Епидемиология“ към катедра „Епидемиология и медицина на бедствените ситуации“ за преподаването на български и английски език – двама;
 • научна специалност „Медицина на бедствените ситуации“ към катедра „Епидемиология и медицина на бедствените ситуации“ за преподаването на български и английски език – един,

всички със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ректората, Научен отдел, бул. Васил Априлов 15А, 4002 Пловдив, тел. (032) 602 224; e-mail: nauchen. otdel@gmail.com.

 

ВТУ „Т. Каблешков“ – София, обявява конкурси за:

 • професор, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта) – един;
 • доцент, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Славянски езици. Съвременен руски език – терминознание) – един,

двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в деловодството на ВТУ „Т. Каблешков“, кв. Слатина, ул. Гео Милев № 158, тел. 02/9709209.

 

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурс за академична длъжност доцент за военнослужещ в катедра „Електроника“ на факултет „Навигационен“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, учебни дисциплини „Основи на цифровата електроника“, „Микропроцесорна техника“, „Микропроцесори и микроконтролери“, „Интернет на нещата – част 1 и 2“ – за едно място, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки: на тел.: 052/55 22 34, 052/55 22 22 – централа, и на сайта на училището: www. naval-acad.bg. Подаване на документи: във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, ул. Васил Друмев № 73, регистратура за некласифицирана информация, ет. 1.

 

Институтът за гората – БАН, София, обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Института за гората – БАН, бул. Св. Климент Охридски № 132.

 

Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ („Информационно моделиране“), за нуждите на ИМИ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в отдел „ЧР“ на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 02/979-28-48.

 

Институтът за изследване на населението и човека при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Социална психология) за нуждите на секция „Социална, трудова и консултативна психология“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 6, ет. 5, тел. 02/ 870 32 17.

 

Институтът по обща и неорганична химия при БАН – София, обявява конкурси за главни асистенти – петима:

 • един по професионално направление 4.2. Химически науки (теоретична химия) за лаборатория „Теоретична и изчислителна химия“,
 • един по професионално направление 4.2. Химически науки (неорганична химия) за лаборатория „Интерметалиди и интеркалационни материали“,
 • трима по професионално направление 4.2. Химически науки (химия на твърдото тяло), двама за лаборатория „Електронна спектроскопия на твърди повърхности“ и един за лаборатория „Интерметалиди и интеркалационни материали“,

всички конкурси със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, тел.: 02/979 25-60 и 02/872-48-01.

 

Институтът по земеделие – Кюстендил, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Зеленчукопроизводство“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи за участие в конкурса се представят в Селскостопанската академия – София, ул. Суходолска № 30, София 1373, тел. 02/812-75-60.

 

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД, София, обявява конкурс за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ за нуждите на Клиниката по изгаряне и пластична хирургия – един. Допълнително условие към кандидатите: да имат опит в лечението на обширни изгаряния при деца и възрастни. Срок за подаване на документите: 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи: бул. Тотлебен № 21, тел. 9154 400.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: