Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 55, 12.07.2019 г.]

Нов български университет – София, обявява следните конкурси за главен асистент:

  • в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство – един;
  • в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология – един.

Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в Нов български университет, ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки ресурси“, офис 215, тел. 8110235.

 

Техническият университет – Варна, обявява конкурси за:


РЕКЛАМА:

***

  • главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, учебна дисциплина „Зеленчукопроизводство“, факултет КФ, катедра „Растениевъдство“ – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“;
  • доцент в професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, учебна дисциплина „Електрически измервания“, факултет ЕФ, катедра „Теоретична и измервателна електротехника“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи – в университета, отдел „Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.

 

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ обявява конкурси за професори по:

  • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Българска литература – Българска детска литература) – един;
  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Изчислителна математика) – един;
  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ) – един,

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в ректорската канцелария на ШУ, Шумен, ул. Университетска № 115, корпус 1, каб. 107. За информация: тел.: 054/830 495, в. 121, GSM: 0899 901 943.

 

Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика на вълновите процеси“, за нуждите на лаборатория „Мултифункционални материали“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в канцеларията на института на адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе № 72, тел. 02/875 00 77.

 

Институтът по океанология – БАН – Варна, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност главен асистент по:

  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Хидробиология“, научно направление „Молекулярна таксономия“ – един;
  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Хидробиология“, научно направление „Ихтиология“ – един,

двата със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института – експерт управление на човешките ресурси, тел.: 052/370 486, в. 116.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: