Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 54, 09.07.2019 г.]

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академични длъжности за нуждите на Ветеринарномедицински факултет

  • за академична длъжност професор по научна специалност „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Общо животновъдство“ – един;
  • за академична длъжност доцент по научна специалност „Ветеринарна микробиология“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести“ – един;

двата със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен  вестник“. Документи: ВМФ – тел. 042/699506.

 

Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Здравен мениджмънт)“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ректората на ВУАРР – Пловдив,  бул. Дунав № 78, стая № 1, тел. 032/960 360.


РЕКЛАМА:

***

 

Институтът по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“ – БАН, София, обявява конкурс за академичната длъжност професор по научна специалност 01.06.17 „Физиология на животните и човека“, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в деловодството на института: 1113 София, бул. Цариградско шосе № 73, тел.:  02/8722164; 02/8720018.

 

Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.6. Материали и материалознание, научна специалност „Технология на композитните материали“ за нуждите на научно структурно звено „Механика на флуидите“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Института по механика, София,  ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4, тел. 02/979 64 23, факс  02/870 74 98.

 

Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.6. Материали и материалознание, научна специалност „Технология на композитните материали“ за нуждите на научно структурно звено „Механика на флуидите“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Института по механика, София,  ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4, тел. 02/979 64 23, факс  02/870 74 98.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: