Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 49, 21.06.2019 г.]

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ обявява конкурси за:

 

главен асистент:

  • в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Обща, висша и приложна геодезия) – един;
  • в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Обща, висша и приложна геодезия) – един;

професор


РЕКЛАМА:

***

  • в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Технологично образование) – един,

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в ректорската канцелария на ШУ – Шумен, ул. Университетска № 115, корпус 1, кабинет 107. За информация: тел.: 054/830 495, вътр. 121, GSM 0899 901943.

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност професор по:

  • професионално направление 4.5. Математика, специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката (в екологията)“ – един за секция „Научни пресмятания“;
  • професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“ – един за секция „Математически методи за обработка на сензорна информация“ и един за секция „Лингвистично моделиране и обработка на знания“.

Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215, тел. 02/979 32 18.

Съставил материала: Камелия Димитрова

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: