Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 50, 25.06.2019 г.]

Институтът по животновъдни науки – Костинброд, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за академична длъжност главен асистент по научни специалности:

  • „Овцевъдство и козевъдство“, професионално направление 6.3. Животновъдство – един,
  • „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването“, професионално направление 6.3. Животновъдство – един,
  • „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите“, професионално направление 6.3. Животновъдство – един,

трите със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в ЦA на ССА, ул. Суходолска  № 30, тел. 02/8127560.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова


РЕКЛАМА:

***

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: