Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 47, 14.06.2019 г.]

Нов български университет – София, обявява следните конкурси за:

 • професор, област на висше образование 2. Хуманитарни  науки, професионално направление 2.1. Филология – един;
 • доцент, област на висше образование  8. Изкуства, професионално направление 8.4.  Театрално и филмово изкуство – един;
 • главен асистент, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално  и филмово изкуство (графичен дизайн) – един,

всички със срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в Нов български университет, ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки  ресурси“, офис 215, тел. 8110235.

 

Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“, за военнослужещ в катедра „Военни науки“ във факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски“. Условията на конкурса са обявени със Заповед № ОХ-507 от 29.05.2019 г. на министъра на отбраната на Република България, линк: https://www.mod.bg/ bg/doc/zapovedi/2019/20190529_OX507.pdf. Срок за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в регистратурата на университета, Велико Търново, бул. България № 76. За контакти:  тел. 062/618832.


РЕКЛАМА:

***

 

Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“, за нуждите на първично звено катедра „Защита на населението и инфраструктурата“ в приемащо структурно звено факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски“ – едно място за военнослужещ. Условията по конкурса са обявени със Заповед № ОХ-436 от 8.05.2019 г. на министъра на отбраната, линк: http://www.nvu.bg/ node/2264. Срок за подаване на документите – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи се подават в регистратурата  за некласифицирана информация на университета.  Телефони за контакт: 062/618875; Siemens: 62075;  GSM: 0888131479; е-mail: georgiev_ga@nvu.bg.

 

Медицинският университет – Плевен, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, по научна специалност „Управление на здравните грижи“, профилна специалност „Медицинска сестра“ в катедра „Сестрински хирургични грижи“ на ФЗГ, със срок 2 месеца от обнародването в  „Държавен вестник“. Справки и документи – в Медицинския  университет – Плевен,  ул.  Кл.  Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар,  стая 139, тел. 064/884-172.

 

Медицинският университет – Плевен, обявява конкурс за главен асистент в област на  висше образование 7. Здравеопазване и спорт,  професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Патофизиология“ – един за нуждите на преподаването в сектор „Патофизиология“ на катедра „Физиология и патофизиология“, ФМ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Предимство е кандидатите да притежават медицинска специалност  „Патофизиология“.  Справки  и  документи – в  Медицинския  университет – Плевен,  ул.  Кл.  Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар,  стая 139, тел. 064/884-172.

 

Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурси за главен асистент по: област на висше образование

 • Социални, стопански и правни науки, 3.8. Икономика (Иновационен мениджмънт; Енергийна ефективност и конкурентоспособност) – един;
 • Социални, стопански и правни науки, 3.8. Икономика (Икономика на предприятието в ХВП) – един;
 • Технически науки, 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Автоматизирано електрозадвижване; Автоматизация на технологични процеси) – един;
 • Технически науки, 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Организация на компютъра) – един;
 • Технически науки, 5.4. Енергетика (Топлообменни  апарати; Топлотехнически измервания и уреди) – един;
 • Технически науки, 5.12. Хранителни технологии (Технология на безалкохолните напитки; Технология на пивото) – един;
 • Технически науки, 5.12. Хранителни технологии (Основи на храненето; Безопасност на храните и хранително  законодателство) – един;
 • Технически науки,  5.12. Хранителни технологии (Технология на  кулинарната продукция) – един,

всички със срок 2 месеца от датата на обнародване в „Държавен  вестник“. Документи се подават в Университета  по хранителни технологии – Пловдив, бул. Марица  № 26, тел. 032 603 603.

 

Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН – София, обявява три конкурса за заемане на академична длъжност доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки, по научни специалности „Хелиофизика“ – двама, и „Астрономия и небесна механика“ – един, за нуждите на отдел „Слънце и Слънчева система“ по следните тематики: 1. „Ускоряване на високоенергетични заредени частици от слънчеви коронални ударни вълни и разпространението им в хелиосферата – числено моделиране, базирано на дистанционни наблюдения“, специалност „Хелиофизика“; 2. „Активни процеси на Слънцето, звездна активност и планетни системи“, специалност „Хелиофизика“; 3. „Химичен състав и свойства на повърхностите на малки тела в Слънчевата система“, специалност „Астрономия и небесна механика“, всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи  се приемат в Института по астрономия с НАО,  1784 София, бул. Цариградско шосе № 72, тел.  02/974 19 10.

Съставил материала: Камелия Димитрова


Европейска нощ на учените 2022 г.: