Конкурси за заемане на академични длъжности. Държавен вестник – брой: 45, 07.06.2019 г.

Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (туризъм)“ – двама, за нуждите на катедра „Икономика и управление на туризма“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в академията, отдел „Докторантура и академично развитие“, тел. 0631/66-362.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова


Европейска нощ на учените 2022 г.: