Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 41, 21.05.2019 г.]

Лесотехническият университет – София, обявява 12 конкурса за заемане на академична длъжност главен асистент:

 • към катедра „Патология на растенията и химия“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност „Патология на животните“, по дисциплината „Биохимия“ – един; код на процедурата: ELA – А – 0419 – 09;
 • към катедра „Вътрешни незаразни болести, патология и фармакология“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност „Патология на животните“, по дисциплината „Фармакология и фармация“ – един; код на процедурата: VM – А – 0419 – 10;
 • към катедра „Анатомия, хистология и физиология“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност „Морфология“, по дисциплината „Цитология и хистология“ – един; код на процедурата: VM – А – 0419 – 11;
 • към катедра „Вътрешни незаразни болести, патология и фармакология“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност „Патология на животните“, по дисциплината „Пропедевтика на вътрешните болести“ – един; код на процедурата: VM – А – 0419 – 12;
 • към катедра „Вътрешни незаразни болести, патология и фармакология“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност „Патология на животните“, по дисциплината „Вътрешни незаразни болести“ – един; код на процедурата: VM – А – 0419 – 13;
 • към катедра „Лесовъдство“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесомелиорация, защита на горите и специални ползвания в горите (Специални ползвания в горите)“, по дисциплината „Горски недървесни ресурси“ – един; код на процедурата: FOR – А – 0419 – 14;
 • към катедра „Технологии и механизация в горското стопанство“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Технология и механизация на строителното производство“, по дисциплината „Механика и строително дело“ – един; код на процедурата: FOR – А – 0419 – 15;
 • към катедра „Лесоустройство“, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Обща, висша и приложна геодезия“, по дисциплината „Геодезия и вертикално планиране“ – един; код на процедурата: FOR – А – 0419 – 16;
 • към катедра „Дървообработващи машини“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Технология, механизация и автоматизация на дървообработващата и мебелната промишленост“, по дисциплината „Машинни елементи“ – един; код на процедурата: WWI – А – 0419 – 17;
 • към катедра „Математика и физика“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Математически анализ“, по дисциплината „Висша математика“ – един; код на процедурата: WWI – А – 0419 – 18;
 • към катедра „Земеделие и хербология“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Растениевъдство“, по дисциплината „Растениевъдство“ – един; код на процедурата: AGR – А – 0419 – 19;
 • към катедра „Трайни насаждения и градинарство“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство, научна специалност „Специални отрасли (пчели, буби)“, по дисциплината „Пчеларство“ – един; код на процедурата: AGR – А – 0419 – 20,

всички със срок на подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи по 12-те конкурса се подават в стая 6 „Обща канцелария“, Централна сграда на Лесотехническия университет, София, бул. Климент Охридски № 10, тел. 02/91907, вътр.

 

Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ за Катедрата по социална медицина. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“.


РЕКЛАМА:

***

 

Медицинският университет – Пловдив, обявява конкурси за академична длъжност главен асистент в област на висше образование:

 • Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Медицинска биохимия“ – един към катедра „Биохимия“; научна специалност „Микробиология“ – един за нуждите на преподаването на английски език към катедра „Микробиология и имунология“, двата към Фармацевтичния факултет;
 • Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Ревматология“ – един към катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“; научна специалност „Педиатрия“ – един за нуждите на преподаването на английски език към катедра „Педиатрия и медицинска генетика“; научна специалност „Урология“ – един към катедра „Урология и обща медицина“; научна специалност „Офталмология“ – един към катедра „Очни болести“, всички към Медицинския факултет; научна специалност „Имунология“ – един за нуждите на преподаването на английски език към катедра „Микробиология и имунология“ на Фармацевтичния факултет; научна специалност „Хигиена“ – един за нуждите на преподаването на английски език към катедра „Хигиена и екомедицина“ на Факултета по обществено здраве; 7.2. Стоматология, научна специалност „Терапевтична дентална медицина“ – двама за нуждите на преподаването на английски език към катедра „Пародонтология и заболявания на оралната лигавица“ на Факултета по дентална медицина; научна специалност „Детска дентална медицина“ – един към катедра „Детска дентална медицина“ на Факултета по дентална медицина; 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Управление на здравните грижи“ – двама към катедра „Сестрински грижи“ на Факултета по обществено здраве,

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ректората, отдел „Човешки ресурси“, бул. Васил Априлов № 15А, 4002 Пловдив, тел. (032) 602-403.

 

Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски“ при БАН – София, обявява конкурси за: доцент – един, по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Физикохимия“, и главен асистент – един, по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и подаване на документи – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 109, тел. 9793501.

 

Институтът по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски“ – БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор по научна специалност 02.01.02 Материалознание и технология на машиностроителните материали в научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.6. Материали и материалознание – един за нуждите на Научна секция 1 „Металознание“ към института със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат в института, София, бул. Шипченски проход № 67 – отдел „Организация и управление на човешките ресурси“, тел. 02/4626228.

 

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН – София, обявява 2 конкурса за главен асистент и за професор, двата в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Биофизика“, за нуждите на секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ към института, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в канцеларията на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105.

 

Институтът по информационни и комуникационни технологии – София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности:

професори по:

 • професионално направление 4.5. Математика, специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката (приложения в изчислителната физика и биология)“ – един, за секция „Научни пресмятания“;
 • професионално направление 4.5. Математика, специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката (Монте Карло и квази – Монте Карло алгоритми и приложения)“ – един, за секция „Грид технологии и приложения“;
 • професионално направление 4.5. Математика, специалност „Изчислителна математика (високопроизводителни изчисления)“ – един, за секция „Грид технологии и приложения“;
 • професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика (Изкуствен интелект)“ – един, за секция „Лингвистично моделиране и обработка на знания“;
 • професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“ – един, за секция „Моделиране и оптимизация“;

доценти по:

 • професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“ – един, за секция „Йерархични системи“;
 • професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Роботи и манипулатори“ – един, за секция „Вградени интелигентни технологии“;

главни асистенти по:

 • професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“ – един, за секция „Вградени интелигентни технологии“ и един за секция „Йерархични системи“;
 • професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“ – един, за секция „Математически методи за обработка на сензорна информация“ и един за секция „Моделиране и оптимизация“.

Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215, тел. 02/979 32 18.

 

Институтът по царевицата – Кнежа, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за доцент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност 04.01.05 Селекция и семепроизводство на културните растения – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на Института по царевицата – Кнежа, 5835, тел. 09132/71-63 и тел./факс 09132/77-11.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова


Европейска нощ на учените 2022 г.: