Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 38, 10.05.2019 г.]

Икономическият университет – Варна, на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България обявява конкурси за заемане на академични длъжности в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки:

  • главен асистент – професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Маркетинг (оптимизиране на клиентски портфейли)“ – един, за нуждите на катедра „Маркетинг“;
  • доцент – професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Финанси, парично обращение, кредит и застраховка (регулиране и нормативно съответствие в банковото дело)“ – един, за нуждите на катедра „Финанси“;
  • професор – професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Световно стопанство и международни икономически отношения (зелена и обратна логистика)“ – един, за нуждите на катедра „Международни икономически отношения“,

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Решението е взето на заседание на АС, протокол № 37/18.04.2019 г. Документи – в отдел „НИДД“, стая 503, тел. 052/830-813.

 

Техническият университет – Варна, обявява конкурси за:


РЕКЛАМА:

***

  • главен асистент в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, учебна дисциплина „Компютърни комуникации и Интернет технологии“, факултет ФИТА, катедра „Комуникационна техника и технологии“ – един;
  • професори: в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, учебна дисциплина „Изкуствен интелект“, факултет ФИТА, катедра „Компютърни науки и технологии“ – един; в професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Електронизация“, факултет ФИТА, катедра „Електронна техника и микроелектроника“ – един,

всички със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, отдел „Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.

 

Институтът по полски култури – Чирпан, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за главен асистент в професионално направление 6.2. Растителна защита, научна специалност „Растителна защита (фитопатология)“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Института по полски култури – Чирпан, бул. Георги Димитров № 2, тел. 0416 9 3133.

Съставил материала: Камелия Димитрова

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: