Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 32, 16.04.2019 г.]

Техническият университет – София, обявява конкурс за Факултета по електроника и автоматика в Пловдив за главен асистент, висше училище в професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електрически мрежи и системи“ – един за нуждите на катедра „Електротехника“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат във Филиала на Техническия университет – София, в Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов № 25, тел. 032/659 552.

 

Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, радиационна, училищна и др.)“ – един за Катедрата по трудова медицина, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор „Наука“ – ФОЗ).

 


РЕКЛАМА:

***

Съставил материала: Камелия Димитрова


Европейска нощ на учените 2022 г.: