Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 31, 12.04.2019 г.]

Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за вакантна академична длъжност главен асистент за цивилен служител в област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“, за преподаване на учебната дисциплина „История на войните и военното дело“ за нуждите на научна секция „Военна история и патриотично възпитание“ на Институт „Перспективни изследвания за отбраната“ – един. Срок за подаване на документи за участие в конкурсите: 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военна академия „Г. С. Раковски“. Изискванията към кандидатите и необходимите документи са публикувани на сайта на академията. Документи и справки  – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 82, тел. 02/92-26-512.

 

Софийският  университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурси за:

 • професор по професионално направление: 2.2. История и археология (История на късната античност: християнска просопография) – един за нуждите на ЦСВП „Иван Дуйчев“;
 • доцент по професионално направление: 3.6. Право (Криминалистика) – един за нуждите на Юридическия факултет,

всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски“. Документи се подават в ректората, Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София 1504, бул. Цар Освободител № 15, тел. 02/986-11-83. Приемно време от 15 до 17 ч.


РЕКЛАМА:

***

 

Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси за заемане на академична длъжност главен асистент, както следва:

 • в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, за катедра „История и теория на архитектурата“ – двама, със срок 2 месеца;
 • в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, за катедра „Геодезия и геоинформатика“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи по конкурсите се подават в отдел „Човешки ресурси“, кабинет № 202, сграда ректорат на УАСГ, София, бул. Хр. Смирненски № 1, тел.: 02/963-52-45, в. 449, и 02/866-90-54.

 

Техническият университет – София, обявява конкурси за:

Инженерно-педагогическия факултет в Сливен за:

 • доцент по професионално направление 1.2. Педагогика, специалност „Теория на възпитанието и дидактика“ – един, за нуждите на катедра „Педагогика и мениджмънт“;
 • главен асистент по професионална направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Машинознание и машинни елементи“ – един, за нуждите на катедра „Механика, машиностроене и топлотехника“;

Колеж – Сливен, за:

 • доцент по професионално направление 3.7. Администрация и управление, специалност „Икономика и управление“ – един, за нуждите на секция „Педагогика, хранителни технологии и туризъм“,

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси“, тел. 044 667 323.

 

Техническият университет – Варна, обявява конкурс за главен асистент в професионално направление 3.4. Социални дейности, учебна дисциплина „Социална психология“, факултет: Електротехнически факултет, катедра „Социални и правни науки“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, отдел „Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.

 

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ обявява конкурси за академичните длъжности:

професори по:

 • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по математика в началния етап на СУ) – един, със срок 3 месеца;
 • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по физика) – един, със срок 2 месеца;
 • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Славянски литератури) – един, със срок 2 месеца;
 • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ) – един, със срок 3 месеца;

доценти по:

 • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) – един, със срок 3 месеца;
 • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Английска литература: Романтизъм и Превод на култура) – един, със срок 2 месеца;
 • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Българска литература – Българска литература след Първата световна война) – един, със срок 2 месеца;
 • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Български език – Старобългарски език) – един, със срок 2 месеца;
 • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Славянски езици – Синтаксис и стилистика) – един, със срок 2 месеца;
 • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.3. Философия (Логика – Некласическа философска логика) – един, със срок 3 месеца;
 • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (Международно право и международни отношения) – един, със срок 3 месеца;
 • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление (Икономика и управление – Управление на човешките ресурси) – един, със срок 3 месеца;
 • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Финансови пазари и финансови инструменти) – един, със срок 3 месеца;
 • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Изчислителна математика) – един, със срок 3 месеца;
 • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Теория на електронните вериги и електронна схемотехника) – един, със срок 2 месеца;
 • област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално изкуство: технологични модели на преподаването по инструмент – акордеон) – един, със срок 3 месеца;

главни асистенти по:

 • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по информатика и информационни технологии) – един, със срок 2 месеца за нуждите на Филиал – Смолян;
 • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Английски език – юридически английски език) – един, със срок 2 месеца;
 • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Съвременен немски език) – един, със срок 2 месеца;
 • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Славянски езици – полски език) – един, със срок 2 месеца;
 • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.3. Философия (Логика – Формална и философска логика) – един, със срок 2 месеца;
 • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.4. Религия и теология (Библейско богословие – Нов завет) – един, със срок 3 месеца;
 • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Счетоводна отчетност в нефинансовия сектор) – един, със срок 3 месеца;
 • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Политическа икономия – Микроикономика и Макроикономика) – един, със срок 3 месеца;
 • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки (Атомна и ядрена физика) – един, със срок 2 месеца;
 • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки (Атомна и ядрена физика) – един, със срок 2 месеца;
 • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) – един, със срок 2 месеца;
 • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Теория на електронните вериги и електронна схемотехника) – един, със срок 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“.

Документи се подават в ректората, ул. Цар Асен № 24, стая 120, тел. 032/261 408.

 

Националният археологически институт с музей към БАН – София, обявява конкурс за главен асистент по направление 2.2. История и археология за нуждите на Секция за тракийска археология, профил „Тракийската култура през Късната желязна епоха“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, ул. Съборна № 2, тел. 02/988-24-06.

 

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент за цивилен служител в катедра „Експлоатация на флота и пристанищата“ във факултет „Навигационен“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност „Експлоатация на флота, морските и речните пристанища“, учебна дисциплина „Експлоатация на кораба и товарно дело“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки: на тел. 052/55 22 43, 052/55 22 22 – централа, и на сайта на училището: www. naval-acad.bg. Подаване на документи: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, ул. Васил Друмев № 73, регистратура за неквалифицирана информация, ет. 1.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова


Европейска нощ на учените 2022 г.: