Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 28, 05.04.2019 г.]

Военномедицинската академия – София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности, както следва: професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Онкология“ – едно място за цивилен служител за нуждите на клиника „Медицинска онкология“, катедра „Хематология, онкология, патология и радиобиология“; доцент – едно място за цивилен служител по научната специалност „ОТМС“ в клиника „Вътрешни болести“, катедра „Кардиология, интензивна терапия и вътрешни болести“ на МБАЛ – София. Срок за подаване на документите – 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията към участниците в конкурсите и необходимите документи ще бъдат публикувани на уебсайта на ВМА: www.vma.bg. За повече информация: отдел „Учебна и научноизследователска дейност“, тел. 02/ 9225130.

 

Националната спортна академия „Васил Левски“ – София, на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет от 14.03.2019 г., протокол № 31, обявява конкурси за следните академични длъжности:

главни асистенти:


РЕКЛАМА:

***

 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт“ (Спорт за всички) – един, за нуждите на катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички“; изисквания към кандидатите: завършена ОКС „бакалавър“ в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт“;
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт“ (История на физическото възпитание и спорта) – един, за нуждите на катедра „Мениджмънт и история на спорта“; изисквания към кандидатите: завършена ОКС „бакалавър“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, специалност „Физическо възпитание“, или професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт“;
 • в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание“ – двама, за нуждите на катедра „Теория на физическото възпитание“, всички със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“;

доценти:

 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт“ (Плуване) – един, за нуждите на катедра „Водни спортове“, със срок за подаване на документите 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“;
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт“ (Статистически методи в спорта) – един, за нуждите на катедра „Теория на спорта“, сектор „Статистически методи в спорта“, със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности е определен в Правилника за придобиване на научната степен „доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Националната спортна академия „Васил Левски“ (НСА). Документи по конкурсите се подават в служба „Деловодство“, стая 111, ет. 1 на НСА „Васил Левски“, Студентски град.

 

Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за:

 • доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един, за Катедрата по медицинска педагогика, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“;
 • доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един, за Катедрата по медицинска етика и право, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“.

 

Русенският университет „Ангел Кънчев“ обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност „Медицинска сестра“, за нуждите на катедра „Здравни грижи“, факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки – кадрово развитие (kr.uni-ruse.bg); подаване на документи – доц. д-р Орлин Петров, отдел „Развитие на академичния състав“, кабинет 1.334, тел.: 082/888-455; 0882390043.

 

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, София, обявява конкурси за заемане на академична длъжност главен асистент във:

 • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност „Етнография“ (Интеркултурни взаимодействия и миграции) – един за нуждите на секция „Историческа етнология“;
 • област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, научна специалност „Етномузикология“ (Инструментална фолклорна музика) – един; научна специалност „Етномузикология“ (Интерпретации на песенен фолклор в съвременността) – един, за нуждите на секция „Етномузикология и етнохореология“,

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН, ул. Московска 6А, тел. 02/988-42-09.

 

Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН, София, обявява конкурси по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика на вълновите процеси“, за нуждите на лаборатория „Биофотоника“:

 • за академична длъжност доцент – един;
 • за академична длъжност главен асистент – един,

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в канцеларията на института на адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе № 72, тел. 02/875 00 77.

 

Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН, София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Радиофизика и физическа електроника“, за нуждите на лаборатория „Физични технологии“ – трима, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в канцеларията на института на адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе № 72, тел. 02/875 00 77.

 

Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН, София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика на вълновите процеси“, за нуждите на лаборатория „Лазерна локация“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в канцеларията на института на адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе № 72, тел. 02/875 00 77.

 

Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, обявява следните конкурси за:

 • доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право, научна специалност „Гражданско и семейно право“ – един;
 • главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“ – един,

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ректората на ВУАРР – Пловдив, бул. Дунав № 78, стая № 1, тел. 032/960 360.

 

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД, София, обявява конкурси за:

 • доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Педиатрия“ за нуждите на Отделение по педиатрия – един;
 • главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Педиатрия“ за нуждите на Отделение по педиатрия – един;
 • главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Нервни болести“ за нуждите на Отделение по нервни болести – един;
 • главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Неврохирургия“ за нуждите на Клиника по неврохирургия – един;
 • главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Детска хирургия“ за нуждите на Клиника по детска хирургия – двама.

Срок за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи: бул. Тотлебен № 21, тел. 9154 400.

Съставил материала: Камелия Димитрова


Европейска нощ на учените 2022 г.: