Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 24, 22.03.2019 г.]

Русенският университет „Ангел Кънчев“ обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност „Хирургия“ (Урология) за нуждите на катедра „Здравни грижи“, факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки – кадрово развитие (kr.uni-ruse.bg); подаване на документи – доц. д-р Орлин Петров, отдел „Развитие на академичния състав“, кабинет  1.334, тел.: 082/888-455; 0882390043.

 

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор по научно направление Икономика (Счетоводство, одит и анализ) – един, със срок 2 месеца от  обнародването в „Държавен вестник“. Справки  и документи: ВУЗФ, София, кв. Овча купел,  ул. Гусла № 1, тел. 02/4015813.

 


РЕКЛАМА:

***

Институтът по катализ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Химична кинетика и катализ“, за нуждите на лаборатория „Нови хетерогенни катализатори за чиста енергия и опазване на околната среда“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в канцеларията на института – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, стая 231, тел. 02/979 25 51.

 

Институтът по консервиране и качество на храните – Пловдив, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, Пловдив, бул. Васил  Априлов № 154, тел. 032/952-109.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова


Европейска нощ на учените 2022 г.: