Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 23, 19.03.2019 г.]

Техническият университет – София, обявява конкурси за:

професори по:

 • професионално направление 3.7. Администрация и управление, специалност „Икономика и управление“ – един към катедра „Правни и хуманитарни науки“ – СФ;
 • професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електрически мрежи и системи“ – един към катедра „Електроенергетика“ – ЕФ;
 • професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Компютърни системи, комплекси и мрежи“ – един към катедра „Информационни технологии в индустрията“ – ФКСТ;

доценти по:

 • професионално направление 1.2. Педагогика, специалност „Теория на възпитанието и спортната тренировка“ – един към секция „Индивидуални спортове и спортни игри“ – ДФВС;
 • професионално направление 3.7. Администрация и управление, специалност „Икономика и управление“ – един към катедра „Правни и хуманитарни науки“ – СФ;
 • професионално направление 4.5. Математика, специалност „Диференциални уравнения“ – един към катедра „Математически анализ и диференциални уравнения“ – ФПМИ;
 • професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Теоретична механика“ – един към катедра „Механика“ – ФТ;
 • професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електрически апарати“ – един към катедра „Електрически апарати“ – ЕФ;
 • професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Автоматизация на производството“ – един към катедра „Автоматизация на електрозадвижванията“ – ФА;
 • професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електронни преобразуватели“ – един към катедра „Силова електроника“ – ФЕТТ;
 • професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Технология на електронното производство“ – един към катедра „Технологии и мениджмънт на комуникационни системи“ – ФТК;
 • професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност „Автомобили, трактори и кари“ – един към катедра „Двигатели, автомобилна техника и транспорт“ – ФТ;

главни асистенти по:


РЕКЛАМА:

***

 • професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Комуникационни мрежи и системи“ – един към катедра „Комуникационни мрежи“ – ФТК;
 • професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Технология на електронното производство“ – един към катедра „Технологии и мениджмънт на комуникационни системи“ – ФТК;
 • професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Теоретични основи на комуникационната техника“ (владеене на немски език) – един към катедра „Радиокомуникации и видеотехнологии“ – ФТК;
 • професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Телевизионна и видеотехника“ – един към катедра „Радиокомуникации и видеотехнологии“ – ФТК;
 • професионално направление 5.13. Общо инженерство, специалност „Инженерна химия“ – един към катедра „Химия“ – ФЕТТ,

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в Техническия университет – София – във факултетните канцеларии на: СФ – каб. 3235, тел. 965 37 04; ЕФ – каб. 12222, тел. 965 23 70; ФКСТ – каб. 1443а, тел. 965 25 13; ДФВС – каб. 304, тел. 965 23 00; ФПМИ – каб. 2228а, тел. 965 33 79; ФТ – каб. 9108, тел. 965 25 62; ФА – каб. 2340, тел. 965 24 06; ФЕТТ – каб. 1332а, тел. 965 22 20; ФТК – каб. 1254, тел. 965 22 72.

 

Медицинският университет – Пловдив, обявява конкурси за академична длъжност главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ (Общи и специални сестрински грижи) – един; научна специалност „Управление на здравните грижи“ – двама, всички към катедра „Сестрински грижи“ на Факултета по обществено здраве със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ректората, отдел „Човешки ресурси“, бул. Васил Априлов № 15А, 4002 Пловдив, тел. (032) 602-403.

 

Медицинският университет – Пловдив, обявява конкурс за академични длъжности доценти по област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Анатомия, хистология и цитология“ към катедра „Анатомия, хистология и ембриология“ – двама – едната академична длъжност е за нуждите на преподаването на английски език, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ректората, Научен отдел, бул. Васил Априлов 15А, 4002 Пловдив, тел. (032)602 224; e-mail: nauchen.otdel@gmail.com.

 

Националният археологически институт с музей към БАН – София, обявява конкурси за главен асистент по направление 2.2. История и археология за нуждите на: Секция за тракийска археология, профил „Тракийската култура през Късната желязна епоха“ – един; отдел „Експозиции“, профил „Бронзова и Ранна желязна епохи“ – един; Филиал Велико Търново, профил „Материална култура на Средновековна България VІІ – ХІV в.“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, ул. Съборна № 2, тел. 02/988-24-06.

Съставил материала: Камелия Димитрова


Европейска нощ на учените 2022 г.: