Конкурси за заемане на академични длъжности [ Държавен вестник – брой: 22, 15.03.2019 г.]

Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кр. Сарафов“ – София, обявява конкурси за главен асистент в професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство и научна специалност „Театрознание и театрално изкуство“:

  • сценична реч – един,
  • актьорство за куклен театър – един,
  • сценография за куклен театър – един,
  • пантомима – един,

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в НАТФИЗ, ул. Раковски № 108А, ет. 3, стая А 303, тел. 9231-225.

Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси за заемане на академична длъжност главен асистент, както следва:

  • в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, за катедра „Строителна механика“ – един, със срок 2 месеца;
  • в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, за катедра „Геодезия и геоинформатика“ – един, със срок 2 месеца;
  • в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, по дисциплини: „Подробни устройствени планове“ и „Вертикално планиране“ за катедра „Приложна геодезия“ – един, със срок 3 месеца;
  • в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.3. Философия, научна специалност „Философия на културата, политиката, правото и икономиката“, за катедра „Обществени науки“ – един, със срок 2 месеца;
  • в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Математически анализ“, за катедра „Математика“ – за работа на половин щат, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи по конкурсите се подават в отдел „Човешки ресурси“, кабинет № 202, сграда ректорат на УАСГ, София, бул. Хр. Смирненски № 1, тел. 02/963-52-45, в. 449, и 02/866-90-54.


РЕКЛАМА:

***

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академични длъжности за нуждите на: Аграрен факултет за академична длъжност доцент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство по научна специалност „Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов“ – двама; Ветеринарномедицински факултет за академична длъжност доцент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни“ – един; за академична длъжност главен асистент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Физиология на животните“ – един; по „Специална патоанатомия и обща патология“ – един, всички със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи: АФ – тел. 042/699443; ВМФ – тел. 042/699506.

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София, обявява два конкурса за заемане на следните академични длъжности: един конкурс за академичната длъжност професор в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Български език“, за нуждите на Секцията за история на българския език; един за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Български език“, за нуждите на Секцията за етнолингвистика, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в канцеларията на института, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 5, стая 504, тел. 02/872-23-02.

Съставил материала: Камелия Димитрова


Европейска нощ на учените 2022 г.: