Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 16, 22.02.2019 г.]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Военномедицинската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Кардиология“ – едно място за цивилен служител за нуждите на клиника „Интензивна терапия“, Катедра по кардиология, интензивна терапия и вътрешни болести на МБАЛ – София. Срок за подаване на документите – 2 месеца от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. Изискванията към участниците в конкурсите и необходимите документи ще бъдат публикувани на уебсайта на ВМА: www.vma.bg. За повече информация: отдел „Учебна и научноизследователска дейност“, тел.: 02/9225130.

Академията на МВР – София, обявява конкурс за заемане на 2 академични длъжности доцент за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за МВР в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство“, учебни дисциплини „Полицейско право“, „Опазване на обществения ред“ и „Контрол на общоопасните средства“, в катедра „Оперативно-издирвателна дейност“ към факултет „Полиция“ със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в деловодството на Академията на МВР на адрес: София, бул. Александър Малинов № 1. Изискванията към кандидатите и необходимите документи са публикувани на сайта на академията. Документи и справки – на тел. 02/9829 202.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение“, за нуждите на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение на база Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, бул. Пенчо Славейков № 52А – в сградата на УМБАЛ „Света Екатерина“, тел. 02/9230 570.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за двама доценти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение“, за нуждите на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение – един за база Отделение за интензивно лечение на неврологични заболявания към Клиниката по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, и един за база Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, бул. Пенчо Славейков № 52А – в сградата на УМБАЛ „Света Екатерина“, тел. 02/9230 570.


РЕКЛАМА:

***

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Белодробни болести“, за нуждите на Катедрата по белодробни болести на база Втора терапевтична клиника към МБАЛББ „Света София“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, бул. Акад. Иван Гешов № 19, МБАЛББ „Св. София“ – ЕАД, База 1 – отговорник „Човешки ресурси“, стая 36, тел. 02/80 54 202, от 8 до 16 ч.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за двама главни асистенти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Белодробни болести“, за нуждите на Катедрата по белодробни болести – един за база Първа терапевтична клиника и един за база Клиника по детска фтизиатрия към МБАЛББ „Света София“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, бул. Акад. Иван Гешов № 19, МБАЛББ „Св. София“ – ЕАД, База 1 – отговорник „Човешки ресурси“, стая 36, тел. 02/80 54 202, от 8 до 16 ч.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Ортопедия и травматология“, за нуждите на Катедрата по ортопедия и травматология на база Клиника по ортопедия и травматология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1614, бул. Н. Петков № 56, при техническия секретар на катедрата – Р. Кехайов, тел. 02/81 81 621.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за двама главни асистенти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Нефрология“, за нуждите на Катедрата по нефрология – един за база Клиника по нефрология и трансплантация към УМБАЛ „Александровска“ и един за база Клиника по нефрология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, бул. Г. Софийски № 1, Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 507.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Сърдечно-съдова хирургия“, за нуждите на Катедрата по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на база Клиника по кардиохирургия към УМБАЛ „Света Екатерина“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, бул. Пенчо Славейков № 52А, тел. 02/9159441; 02/9159717.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Педиатрия“, за нуждите на Катедрата по педиатрия на база Детска клиника към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1606, бул. Акад. Иван Гешов № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, тел. 02/81 54 297.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Обща хирургия“, за нуждите на Катедрата по обща и оперативна хирургия на база Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, бул. Г. Софийски № 1, секретариат на Катедрата по обща и оперативна хирургия, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 650.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Хранене и диететика“, за нуждите на Катедрата по хигиена, медицинска екология и хранене, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2 – Анатомичен блок, ет. 1, стая № 1, тел. 02/9172 617, 0887 419 381 – Димитрова.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Ендокринология“, за нуждите на Катедрата по ендокринология и геронтология на база УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, ет. 11, тел. 02/895 60 01.

Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН, София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност „Сеизмология и вътрешен строеж на Земята“, за нуждите на департамент „Сеизмология и сеизмично инженерство“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3, тел. 02/979 3322.

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД,  София, обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Неврохирургия“, за нуждите на Клиниката по неврохирургия. Срок за подаване на документите: 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – София, бул. Тотлебен № 21, тел. 02/9154 400.

Съставил материала: Камелия Димитрова