Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 14, 15.02.2019 г.]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

 

Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, обявява конкурси за академичната длъжност главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, за:

  • научна специалност „Икономика и управление (индустрия)“ – един за нуждите на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“;
  • научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (мита и митническа политика)“ – един за нуждите на катедра „Финанси и кредит“,

двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в академията, отдел „Докторантура и академично развитие“, тел. 0631/66-362.

Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за главни асистенти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално  направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, както следва:


РЕКЛАМА:

***

  • за Катедрата по здравна политика и мениджмънт – един;
  • за Катедрата по превантивна медицина – двама;
  • за Катедрата по медицинска етика и право – един;
  • за Катедрата по оценка на здравните технологии – един;
  • за Катедрата по кинезитерапия – един;
  • за нуждите на преподаването в специалност „Зъботехника“ в МК „Йорданка Филаретова“ при МУ – София – един.

За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор „Наука“ – ФОЗ).

Медицинският университет – Пловдив, обявява конкурс за академична длъжност доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Гастроентерология“, към Медицинския симулационен тренировъчен център – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ректората, Научен отдел, бул. Васил Априлов № 15А, 4002 Пловдив, тел. (032) 602 224; e-mail: nauchen.otdel@gmail.com.

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент за цивилен служител в катедра „Мениджмънт и логистика“ във факултет „Навигационен“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, учебни дисциплини: „Управление на качеството“, „Спедиция“ и „Въведение в логистиката“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки: на тел.: 052/55 22 43, 052/55 22 22 – централа, и на сайта на училището: www.naval-acad.bg. Подаване на документи: във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна, ул. Васил Друмев № 73, регистратура за некласифицирана информация, ет. 1.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова