Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 8, 25.01.2019 г.]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности:

 • професор за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ (по отрасъл „Управление на сигурността и отбраната“), за преподаване на учебните дисциплини „Мениджмънт на сектора за сигурност“, „Мениджмънт на човешките ресурси“, „Теории на мениджмънта“, „Икономически основи на сигурността и отбраната“, „Управление на човешките ресурси в корпорацията“, „Икономическа политика и интеграция“ и „Икономика на публичния сектор“ – един;
 • главен асистент за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ (по отрасъл „Управление на сигурността и отбраната“), за преподаване на учебните дисциплини „Мениджмънт на сигурността и отбраната“, „Публична администрация“ и „Организационна архитектура“ – един;
 • главен асистент за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“, за преподаване на учебните дисциплини „Военна стратегия“, „Комплектуване на войските с мобилизационни ресурси“ и „Участие на невоенния компонент в управлението при кризи и военни конфликти“ – един,

всички със срок за подаване на документи за участие в конкурсите 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия „Г. С. Раковски“. Изискванията към кандидатите и необходимите документи са публикувани на сайта на академията. Документи и справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 82, тел.: 92-26-514, 92-26-512.

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурси за главни асистенти по професионално направление:


РЕКЛАМА:

***

 • 1.2. Педагогика (Теория и методика на възпитанието) – един за нуждите на Факултета по педагогика;
 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по музика в предучилищна възраст, Елементарна теория на музиката и солфеж) – един за нуждите на Факултета по науки за образованието и изкуствата;
 • 3.7. Администрация и управление (Управление, Организационно поведение, Управление на човешките ресурси – на български, френски и английски език) – един за нуждите на Стопанския факултет;
 • 2.1. Филология (Персийски език и култура) – един за нуждите на Факултета по класически и нови филологии;
 • 2.1. Филология (Китайски фолклор и традиционна китайска култура) – един за нуждите на Факултета по класически и нови филологии,

всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски“. Документи се подават в ректората, Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София 1504, бул. Цар Освободител № 15, тел. 02/986-11-83. Приемно време – от 15 до 17 ч.

 

Техническият университет – София, обявява конкурс за Инженерно-педагогическия факултет в Сливен за главен асистент по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност „Автомобили, трактори и кари“ – един за нуждите на катедра „Механика, машиностроене и топлотехника“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси“, тел. 044/667 323.

 

Институтът за изследване на населението и човека при БАН – София, обявява конкурси за главни асистенти, както следва:

 • в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Психология на развитието), за нуждите на секция „Психология на развитието и здравето“ – един;
 • в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Историческа демография – Образователни структури и демографски процеси в периода между двете световни войни), за нуждите на секция „Икономическа и историческа демография“ – един,

двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 6, тел. 02/870 32 17.

 

Институтът за икономически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор – трима в професионално направление 3.8. Икономика:

 • един по „Световно стопанство и МИО“ за секция „Международна икономика“;
 • един по „Икономически теории – равнопоставеност на половете“;
 • един по „Човешки капитал – образование, миграция“ за секция „Макроикономика“,

със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и информация – в института – София, ул. Аксаков № 3.

 

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, научно направление 4.4. Науки за земята (Минералогия и кристалография), за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55.

 

МБАЛ „НКБ“ – ЕАД, София, обявява конкурс за академична длъжност:

 • професор в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност 03.01.48 Ангиология за нуждите на Отделение по ангиология;
 • главен асистент в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност 03.01.12 Клинична лаборатория за нуждите на Клинична лаборатория,

двата със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи: в отдел „Човешки ресурси и ТРЗ“ на МБАЛ „НКБ“ – ЕАД, ул. Коньовица № 65, 1309 София, тел. 9211 224.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова