Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 5, 15.01.2019 г.]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Техническият университет – Варна, обявява конкурси за: 

 • главен асистент в професионално направление 5.1. Машинно инженерство, учебна дисциплина „Обработващи машини и системи“, Машинно-технологичен факултет, катедра „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“ – един, със срок 3 месеца; 
 • главен асистент в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, учебна дисциплина „Телекомуникационни мрежи“, Факултет по изчислителна техника и автоматизация, катедра „Комуникационна техника и технологии“ – един,

със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета – отдел „Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по научно направление 4.3. Биологически науки, по 01.06.01. Антропология за нуждите на секция „Антропология и анатомия“ – един. Срок за подаване на документите – 2 месеца от датата на обнародването  в „Държавен вестник“. Документи – на адрес:  ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25, ет. 2, стая 209, тел.  02/979 23 11.

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН, София, обявява конкурси за:

 • професор по профeсионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Социални теории, стратегии  и  прогнози“ – един;
 • доцент по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност „Социология“, за нуждите на секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“ – един;
 • доцент по профeсионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Култура, естетика, ценности“ – един;
 • доцент по профeсионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и  прогнози“ – един;
 • главен асистент по специалност „Социология“, профeсионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, за нуждите на секция „Общество на знанието:  наука, образование и иновации“ – един;
 • главен асистент по профeсионално направление 2.3.  Философия за нуждите на секция „Етически изследвания“ – един;
 • главен асистент по профeсионално направление 2.3. Философия за нуждите на  секция „Знание и реалност: модели, методологии  и евристики“ – един;
 • главен асистент по профeсионално направление 2.3. Философия за нуждите на  секция „Антропологически изследвания“ – един;
 • главен асистент по специалност „Социология“, профeсионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, за нуждите на  секция „Център за емпирични социални изследвания“ – един;
 • главен асистент по профeсионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ – един;
 • главен асистент по профeсионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Религия,  вярвания, светоглед“ – един,

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Института за изследване на обществата и знанието, София 1000, ул. Сердика № 4, ет. 1, тел. 02/981 79 46.


РЕКЛАМА:

***

Съставил материала: Камелия Димитрова