Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 3, 08.01.2019 г.]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности:

доцент за военнослужещ в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“, за преподаване на учебните дисциплини „Оперативно изкуство на ВМС“, „Бойна поддръжка и осигуряване на морските  операции“ и „Използване на формированията от  ВМС в операциите“ – един;

главен асистент за военнослужещ в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ – един.

Срок за подаване на документи за участие в конкурсите – 2 месеца от обнародването в „Държавен  вестник“. За дата на подаване на документите от  кандидатите се счита датата на завеждането им  в регистратурата на Военната академия „Г. С.  Раковски“. Изискванията към кандидатите и необходимите документи са публикувани на сайта на академията. Документи и справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 82, тел.: 9226-514, 92-26-512.

 


РЕКЛАМА:

***

Икономическият университет – Варна, на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България обявява конкурси за заемане на академични длъжности в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика:

главен асистент: професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ – един за нуждите на катедра „Информатика“;

доцент: професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ – един за нуждите на катедра „Информатика“;

професор: професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ – един за нуждите на катедра „Информатика“,

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в отдел „НИДД“, стая 503, тел. 052/830-813.

 

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ обявява конкурси за:

професори по:

 • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.4. Религия и теология (Стар Завет) – един;
 • област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Пластика и дърворезба) – един;
 • област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство – живопис) – един;
 • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Организационна психология) – един;
 • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Психология на развитието в детско-юношеска възраст и психология на развитието на възрастните) – един;
 • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм (Туристическо странознание) – един;

доценти по:

 • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.4. Религия и теология (Нов Завет) – един;
 • област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Иконопис) – един;
 • област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Орнаментална композиция) – един;
 • област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство – рисуване и интермедия) – един;
 • област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство – живопис) – двама;
 • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по английски език) – един;

главни асистенти по:

 • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по география) – един;
 • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Икономика – интелектуална собственост) – един;
 • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Обща икономическа теория) – един;
 • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – социална педагогика и приобщаващо образование) – един;
 • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (Теория на държавата и правото) – един,

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в ректората, отдел „Човешки ресурси“, стаи 307 и 305, тел.: 062/618-308 и 062/618-367.

 

Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент от област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ (национална сигурност), за военнослужещ в катедра „Комуникационни и информационни системи“ във факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски“. Условията на конкурса са обявени със Заповед № ОХ-993 от 7.12.2018 г. на министъра на отбраната на Република България, линк:

https://www.md.government.bg/bg/doc/zapovedi/2018/20181207_OX993.pdf.

Срок за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в регистратурата на университета, Велико Търново, бул. България № 76, тел. за контакти: 062/618832.

 

Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс за заемане на свободна академична длъжност, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба), главен асистент от област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на Въоръжените сили“, за военнослужещ в катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“ във факултет „Авиационен“ на НВУ „Васил Левски“. Условията на конкурса са обявени със Заповед № ОХ-972 от 3.12.2018 г. на министъра на отбраната на Република България, линк: https://www.md.government.bg/bg/doc/zapovedi/2018/20181203_OX972.pdf.

Срок и място за подаване на документите – съгласно т. 7 от заповедта. Тел. за контакти: 062/618832.

 

Институтът за държавата и правото при БАН – София, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност главен асистент от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право – един по „Международно частно право“ за нуждите на секция „Международноправни науки“ и един по „Наказателен процес“ за нуждите на секция „Наказателноправни науки“, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в ИДП – 1000 София, ул. Сердика 4.

 

Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски“ – БАН – София, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност главен асистент във:

 • научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност „Теория на кораба“ – един за нуждите на ЦХА – Варна, към института,
 • и научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.6. Материали и материалознание, научна специалност „Материалознание и технология на машиностроителните материали“ – един за нуждите на Центъра по заваряване към института,

двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

 

Институтът по микробиология „Стефан Ангелов“ към БАН, София, обявява два конкурса за главни асистенти по професионално направление 4.3. Биологически науки (микробиология и имунология) за нуждите на секция „Микология“ и Департамент „Имунология“ – лаборатория „Инфекциозна имунология и възпаление“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 26, тел. 979-31-24.

 

Институтът по микробиология „Стефан Ангелов“ към БАН, София, обявява конкурс за главен асистент по направление 4.3. Биологически науки (Микробиология – 01.06.12) за нуждите на Департамент „Обща микробиология“, секция „Микробна биохимия“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 26, тел. 979-31-24.

 

Институтът по роботика при БАН – София, обявява конкурси за двама главни асистенти по професионално направление 5. Технически науки, 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Роботи и манипулатори – хардуер и софтуер) за нуждите на секция РиМИС, всичките със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института, каб. 406, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 2, тел. 02 870-33-61.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова