Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 106, 21.12.2018 г.]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Националната художествена академия – София, обявява конкурси по 8.2. Изобразително изкуство за:

професори по:

„Живопис“ и „Композиция“ за нуждите на катедра „Живопис“– един;

„Графика“ и „Композиция“ за нуждите на катедра „Графика“ – един;

главни асистенти по:


РЕКЛАМА:

***

„Графичен дизайн“ за нуждите на катедра „Рекламен дизайн“ – един;

„Рисуване“ за нуждите на катедра „Рисуване“ – един;

„Живопис“ и „Композиция“ за нуждите на катедра  „Живопис“ – един,

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки: Учебно-методичен отдел, тел. 02/9881702.

Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, обявява конкурси за академична длъжност главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, както следва:

в професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Приложение на изчислителната техника в икономиката“ – един, за нуждите на катедра „Бизнес информатика“;

в професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (аграрна икономика)“ – един, за нуждите на катедра „Аграрна  икономика“;

в професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Социално управление“ – един, за нуждите  на катедра „Мениджмънт“.

Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в  академията,  отдел „Докторантура и академично развитие“,  тел. 0631/66-362.

Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност)“, за нуждите на катедра „Национална и регионална сигурност“ на факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски“ – един, за цивилен служител.

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване по конкурса са обявени със Заповед № РД-02-1160 от 4.12.2018 г. на началника на НВУ „Васил Левски“, линк: http://www.nvu.bg/node/2165. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в регистратурата за некласифицирана информация на университета. За дата на подаване на документите се счита датата на завеждане в регистратурата. За контакти: тел. (062) 61-88-75; Siemens: 62075; GSM: 0888131479;  е-mail: georgiev_ga@nvu.bg.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова