Конкурси за заемане на академични длъжности [държавен вестник – брой: 102, 11.12.2018 г.]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурси за главни асистенти по професионално направление:

2.2. История и археология (Средновековна балканска история – Хранене и диететика във византийско-балканския  свят  X – XV  век) – един;

2.2. История и археология (История на България – Съвременна българска история) – един;

4.5. Математика (Числени методи) – един;

3.5. Обществени комуникации и информационни  науки (Книгознание, библиотекознание, библиография – Обработка на информационните  ресурси) – един,


РЕКЛАМА:

***

Всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски“. Документи се подават в ректората, Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София 1504,  бул. Цар Освободител № 15, тел. 02/986-11-83.  Приемно време – от 15 до 17 ч.

 

Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси  за  заемане  на  академична  длъжност  главен  асистент, както следва:

в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Строителни конструкции (стоманобетонни конструкции)“, за катедра „Масивни конструкции“ – двама; научна специалност „Строителна механика, съпротивление на материалите и теоретична механика (строителна механика)“, за катедра „Строителна механика“ – един; научна специалност „Водоснабдяване и канализация“, за катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите“ – един;

в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, за катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ – един;

в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство, за катедра „Рисуване и моделиране“ – един;

в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Икономика и управление“, за катедра „Земеустройство и аграрно развитие“ – за работа по втори договор на половин щат,

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи по конкурсите се подават в отдел „Човешки  ресурси“, кабинет № 202, сграда ректорат на  УАСГ, София, бул. Хр. Смирненски № 1, тел.:  02/963-52-45, вътр. 449, и 02/866-90-54.

 

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академични длъжности:

Аграрен факултет:  главен  асистент

в  област  на  висше  образование  4.  Природни  науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки,  научна специалност „Зоология“ – един; научна  специалност „Екология и опазване на екосистемите“ – един;

в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство,  научна специалност „Птицевъдство“ – един; научна специалност „Специални отрасли (зайци и промишлен дивеч)“ – един; научна специалност  „Зоохигиена и организация на ветеринарното  обслужване“ – един;

Педагогически факултет:

в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2.  Педагогика, за академична длъжност доцент  по  „Методика  на  обучението  по математика  (начален етап на основната образователна степен)“ – един;

за академична длъжност професор  по „Теория на възпитанието и дидактика“ – един.

Всички конкурси са със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; документи: АФ – тел. 042/699443; ПФ – ул. Армейска № 9,  тел. 042/613758.

 

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, научно направление 4.4. Науки за земята (Минералогия и кристалография) за нуждите на направление „Минералогия и минерални суровини“. Срокът за подаване на  документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията  на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г.  Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55.

 

Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява  конкурс  за  заемане  на  академична  длъжност главен асистент, научно направление 4.4. Науки за земята (Кристализация и структурен анализ на макромолекули) за нуждите на направление „Структурна кристалография и материалознание“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на  института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г.  Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова