Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 98, 27.11.2018 г.]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Техническият университет – София, обявява конкурси за главни асистенти по:

професионално направление 3.7. Администрация и управление, специалност „Икономика и управление“ – един към катедра „Правни и хуманитарни науки“ – СФ;

професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електрически апарати“ – един към катедра „Електрически апарати“ – ЕФ,

и двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в Техническия университет – София, във факултетните канцеларии на: СФ – каб. 3235, тел. 965  37 04; ЕФ – каб. 12222, тел. 965 23 70.

 


РЕКЛАМА:

***

Съставил материала: Камелия Димитрова