КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 50, 15.06.2018 Г.]

Брой: 50

Софийският университет „Св. Климент Охридски“обявява конкурси за: професори по професионално направление: 2.1. Филология (Испанска литература – XI – XVII век) – един; 3.8. Икономика (Информационни технологии и системи и бази от данни в икономиката) – един; 2.2. История и археология (Средновековна история – Европейският Югоизток видян от Запада) – един; 2.2. История и археология (Средновековна история – Миграции и гранични общества) – един; 2.2. История и археология (Нова и най-нова обща история – История на Русия) – един; 3.4. Социални дейности (Професионално ориентиране и консултиране, Социална работа със семейства) – един; 4.2. Химически науки (Неорганична химия) – един; 4.2. Химически науки (Аналитична химия) – един; доценти по професионално направление: 4.1. Физически науки (Астрономия и астрофизика) – един; 4.1. Физически науки (Оптика, спектроскопия, физика на плазмата) – един; 2.1. Филология (Немски език – приложно езикознание) – един; 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнология – История на българската етнология) – един; 2.2. История и археология (Стара история и тракология – Географски информационни системи (ГИС) в помощ на античната история) – един; 4.2. Химически науки (Органична химия – Органичен синтез и анализ) – един; 4.2. Химически науки (Теоретична химия) – един; 2.1. Филология (Английски език за комуникация в институциите на ЕС – европейска и проектна терминология, междукултурна компетентност) – един; 1.2. Педагогика (Специална педагогика – Логопедия) – един; главни асистенти по професионално направление: 4.1. Физически науки (Ядрена физика) – един; 4.1. Физически науки (Обща физика) – един; 2.2. История и археология (История на българските средновековни манастири) – един; 2.1. Филология (Терминология на институциите на ЕС – английски език, културологични изследвания) – един; 4.2. Химически науки (Фармакология) – един, всички със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски“. Документи се подават в ректората, Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София 1504, бул. Цар Освободител № 15, тел. 02/986­11­83. Приемно време – от 15 до 17 ч.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова


РЕКЛАМА:

***


Европейска нощ на учените 2022 г.: