Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 93, 09.11.2018 г.]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности:

  • в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, за доцент за нуждите на катедра „Жилищни сгради“ – двама;
  • в област на висше образование 5. Технически науки,  професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, за главен асистент по научна специалност „Земна основа, фундиране и подземно строителство“ за нуждите на катедра „Геотехника“ – един;
  • в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство, за доцент по дисциплина „Рисуване“ за нуждите на катедра „Рисуване и моделиране“ – един;
  • в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, за доцент по научна специалност „Геометрия и топология (дескриптивна геометрия)“ за нуждите  на катедра „Дескриптивна геометрия и инженерно-строителна графика“ – един,

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, София, бул. Хр. Смирненски № 1, отдел „Човешки ресурси“, сграда ректорат, ет. 2, кабинет № 202, тел.: 02/963-52-45,  вътр. 449, и 02/866-90-54.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова


РЕКЛАМА:

***