Наука 

Конкурси за заемане на академични длъжности [държавен вестник – брой: 83, 09.10.2018 г.]

Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси за главни асистенти: в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки, за нуждите на катедра „Физика“ – един със срок 3 месеца; в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, за нуждите на катедра „Математика“ – двама, със срок 2 месеца; в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Геометрия и топология (дескриптивна геометрия)“, за нуждите на катедра „Дескриптивна геометрия и инженерностроителна графика“ – един със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, София, бул. Хр. Смирненски № 1, отдел „Човешки ресурси“, сграда ректорат, ет. 2, кабинет № 202, тел. 02/963-52-45, в. 449, и 02/866-90-54.

Съставил материала: Камелия Димитрова

 

avatar
  Subscribe  
Извести ме

Related posts