Наука 

КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 49, 12.06.2018 Г.]

Брок 49

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки (Фармакология) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски“. Документи се подават в ректората, Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София 1504, бул. Цар Освободител № 15, тел. 02/986­11­83. Приемно време – от 15 до 17 ч.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова

avatar
  Subscribe  
Извести ме

Related posts