Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 43, 31.05.2019 г.]

Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Фотограметрия и дистанционни методи“ за нуждите на катедра „Фотограметрия и картография“ – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи по конкурса се подават в отдел „Човешки ресурси“, кабинет № 202, сграда ректорат на УАСГ, София, бул. Хр. Смирненски № 1, тел.: 02/963­52­45, в. 449, и 02/866­90­54.

 

Техническият университет – София, обявява конкурси за главни асистенти по:

 • професионално направление 3.7. Администрация и управление, специалност „Икономика и управление“ – двама, към катедра „Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт“ – СФ;
 • професионално направление 5.13. Общо инженерство, специалност „Организация и управление на производството“ – един, към катедра „Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт“ – СФ;
 • професионално направление 4.5. Математика, специалност „Математически анализ“ – един, към катедра „Математически анализ и диференциални уравнения“ – ФПМИ;
 • професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Светлинна техника и източници на светлина“ – един, към катедра „Електроснабдяване, електрообзавеждане и електротранспорт“ – ЕФ;
 • професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Системи с изкуствен интелект“ – един, към катедра „Информационни технологии в индустрията“ – ФКСТ;
 • професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Технология на електронното производство“ – един, към катедра „Технологии и мениджмънт на комуникационни системи“ – ФТК,

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи в Техническия университет – София, във факултетните канцеларии на: СФ – каб. 3235, тел. 965 37 04; ФПМИ – каб. 2228а, тел. 965 33 79; ЕФ – каб. 12222, тел. 965 23 70; ФКСТ – каб. 1443а, тел.  965 25 13; ФТК – каб. 1254, тел. 965 22 72.


РЕКЛАМА:

***

 

Техническият университет – София, обявява конкурс за Факултета по електроника и автоматика в Пловдив за главен асистент, висше училище в професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електронизация“ – един, за нуждите на катедра „Електроника“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат във Филиала на Техническия университет – София, в Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов  № 25, тел. 032/659 552.

 

Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ за Катедрата по оценка на здравните технологии. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел. +359 2 9432 579, сектор „Наука“.

 

Медицинският университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитие на академичния състав в Република България обявява конкурси за заемане на академична длъжност доцент, както следва:

 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Съдова хирургия“ – един (0,50 щатна длъжност) за нуждите на Факултет „Медицина“, Катедра „Сърдечно­съдова хирургия и ангиология“ и Клиника по съдова хирургия към УМБАЛ „Света Марина“ – ЕАД, Варна;
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Кожни и венерически болести“ – един (0,50 щатна длъжност) за нуждите на Факултет „Медицина“, Катедра „Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология“, УС по дерматовенерология и Отделение по кожни и венерически болести към УМБАЛ „Света Марина“ – ЕАД, Варна;
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Вътрешни болести“ – един (0,50 щатна длъжност) за нуждите Факултет „Медицина“, Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“ и Клиника „Вътрешни болести“ при УМБАЛ „Света Марина“ – ЕАД, Варна;
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Кардиология“ – един (0,50 щатна длъжност) за нуждите на Факултет „Медицина“, Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“ и Клиника „Вътрешни болести“ при УМБАЛ „Света Марина“ – ЕАД, Варна;
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Управление на здравните грижи“ – един за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване“, Катедра „Здравни грижи“, УС „Медицинска сестра“ – допълнително изискване: кандидатите да притежават професионална квалификация по специалност „Медицинска сестра“;
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Медицина на бедствените ситуации“ – допълнителни изисквания: кандидатите да притежават ОНС „Доктор“ по специалност „Медицина на бедствените ситуации“ в професионално направление 7.4. Обществено здраве; не се прилага изискването по чл. 125, ал. 1, т. 6 от Правилника за развитието на академичния състав на МУ – Варна; минимален преподавателски стаж четири години – един за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване“, Катедра „Медицина на бедствените ситуации и морска медицина“.

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и документи – в Медицинския университет – Варна, ул. Марин Дринов № 55, отдел „Кариерно развитие“, ет. 3, стая 320, тел.: 052/677­055 и 052/677­156.

 

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност „Фолклористика (Философски и антропологични аспекти на религиозната култура)“ – един, за нуждите на Националния център за нематериално културно наследство. Документи се подават в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН, на ул. Московска № 6А, тел. 02/988­42­09, в срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

 

Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН – София, обявява следните конкурси:

4 конкурса за академичната длъжност професор:

 • професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“, за нуждите на лаборатория „Химия на природните вещества“ – двама;
 • професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“, за нуждите на „ЛБАВ – Пловдив“ – един;
 • професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Органична химия“, за нуждите на лаборатория „Структурен органичен анализ“ – един;

5 конкурса за академичната длъжност доцент:

 • професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“, за нуждите на лаборатория „Химия на природните вещества“ – двама;
 • професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“, за нуждите на лаборатория „Химия и биофизика на протеини и ензими“ – трима;

2 конкурса за академичната длъжност главен асистент:

 • професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“, за нуждите на лаборатория „Химия на природните вещества“ – един;
 • професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Технология на природните и синтетични горива“, за нуждите на лаборатория „Химия на твърдите горива“ – един,

всички са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 9, стая 206, тел. (02) 872 48 17.

 

Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент за цивилен служител в област на висшето образование Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация по научна специалност „Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати“ – едно място, със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Института по отбрана. Упражняването на длъжността, за която е обявен конкурсът, изисква ниво за достъп до класифицирана информация „Секретно“ (кандидатите, които нямат такова разрешение, следва да отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация). Условията на конкурса са обявени в Заповед № 236 на директора на Института по отбрана от 14.05.2019 г. Документи и справки – в София, бул. Цветан Лазаров № 2, тел.: 02/92 21850, 02/92 21821, 02/92 21812, 02/92 21805.

 

 

Съставил материала: Камелия Димитрова


Европейска нощ на учените 2022 г.: