Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 6, 21.01.2020 г.]

Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, обявява конкурси за следните академични длъжности:

  • професор по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Финанси и кредит (финанси)“ – двама, за нуждите на катедра „Финанси и кредит“;
  • доцент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация)“ – един, за нуждите на катедра „Стратегическо планиране“,

всички със срок 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в отдел „Докторантура и академично развитие“, тел. 0631/66-362.

 

Нов български университет – София, обявява следните конкурси за:


РЕКЛАМА:

***

главни асистенти:

  • в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки – двама;
  • в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (сценография и мултимедия в спектакъл) – един;

доцент в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (джаз, хармония, камерни ансамбли, акомпанимент и джаз импровизация) – един.

Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в Нов български университет, ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки ресурси“, офис 215, тел. 02/8110235.

 

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академични длъжности за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

  • за академична длъжност доцент: в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност „Ветеринарно-санитарна експертиза“ – един; научна специалност „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните“ – един;
  • за академична длъжност главен асистент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина: научна специалност „Паразитология и инвазионни болести на животните и човека“ – един; научна специалност „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните“ – един; научна специалност „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване“ – един;

Медицински факултет

  • за академична длъжност доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина: научна специалност „Обща хирургия“ – един на 0,5 щат към катедра „Хирургически болести и анестезиология“ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“; научна специалност „Анатомия, хистология и цитология“ – един, към катедра „Анатомия“;
  • за академична длъжност главен асистент: в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Обща хирургия“ – един на 0,5 щат към катедра „Хирургически болести и анестезиология“ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“; в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Биофизика“ – един.

Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи: ВМФ – тел. 042/699506; МФ – ул. Армейска № 11, тел. 042/664468.

 

Националният природонаучен музей при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Зоология“ (шифър 10602), за нуждите на отдел „Палеонтология и минералогия“ (област ахреозоология). Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи се подават в деловодството на Националния природонаучен музей – БАН, бул. Цар Освободител № 1, 1000 София.

 

Институтът по информационни и комуникационни технологии – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“ – един, за секция „Йерархични системи“. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“. Документи – ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215, тел. 02/979 32 18.

 

Институтът по полски култури – Чирпан, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – трима; в професионално направление 6.1. Растениевъдство; научна специалност „Растениевъдство“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Института по полски култури – гр. Чирпан, бул. Георги Димитров № 2, тел. 0416 9 3133.

 

 

Съставил материала: Камелия Димитрова

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: