Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 11, 07.02.2020 г.]

Институтът по невробиология при БАН – София, обявява следните конкурси за главен асистент: научна специалност „Физиология на животните и човека“, за нуждите на направление „Когнитивна психофизиология“ – един; научна специалност „Фармакология“, за нуждите на направление „Поведенческа невробиология“ – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Информация и подаване на документи – в канцеларията на института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, блок 23, стая 213, тел. 02-979-2151.

 

 

Съставил материала: Камелия Димитрова


РЕКЛАМА:

***


Европейска нощ на учените 2022 г.: